لیست کلیه دروس

 

دروس عمومی (20 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

001-30

تربیت بدنی 1

   

1

002-30

تربیت بدنی 2

   

1

122-31

زبان خارجی مقدماتی

   

2

124-31

متمم زبان

   

1

123-37

اخلاق اسلامی 1

   

2

443-37

معارف اسلامی  1

   

2

444-37

معارف اسلامی 2

   

2

488-37

قرائت متون اسلامی

   

2

612-37

تاریخ اسلام

   

2

624-37

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

   

2

991-37

ادبیات فارسی

   

3

 

دروس پایه الزامی (28 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

015-22

ریاضی عمومی 1

   

4

016-22

زیاضی عمومی 2

015-22

 

4

034-22

معادلات دیفرانسیل

 

016-22

3

151-40

برنامه سازی کامپیوتر

015-22

 

3

071-22

محاسبات عددی

151-40

015-22

 

2

114-25

آمار و احتمال مهندسی

 

024-25

042-25

3

011-24

فیزیک 1

   

3

001-24

آز فیزیک 1

 

011-24

1

012-24

فیزیک 2

011-24

 

3

002-24

آز فیزیک 2

 

012-24

1

018-33

کارگاه عمومی

   

1

 

دروس اصلی (57 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

027-25

ریاضی مهندسی

034-22

 

3

014-25

مقدمه ای بر مهندسی برق

   

1

014-33

کارگاه برق

018-33

 

1

026-25 یا

114-31

زبان تخصصی برق

122-31

 

2

024-25

مدارهای الکتریکی 1

016-22

012-24

034-22

3

025-25

مدارهای الکتریکی 2

024-25

 

3

013-25

اندازه گیری الکتریکی

 

025-25

3

008-25

آز مدار و اندازه گیری

 

013-25

1

031-25

الکترونیک 1

024-25

 

3

002-25

آز الکترونیک 1

008-25

031-25

1

032-25

الکترونیک 2

031-25

 

3

203-25

آز الکترونیک 2

002-25

032-25

 

1

042-25

الکترومغناطیس

016-22

012-24

 

3

051-25

اخبار و سیستم ها

 

025-25

4

061-25

ماشین های الکتریکی 1

042-25

025-25

3

062-25

ماشین های الکتریکی 2

061-25

 

3

003-25

آز ماشین های الکتریکی 1

008-25

063-25

1

111-25

مخابرات 1

051-25

114-25

 

3

311-25

بررسی سیستم های قدرت 1

061-25

 

3

411-25

كنترل سيستمهاي خطي

051-25

 

3

521-25

مدارهای منطقی

151-40

031-25

3

502-25

آز مدارهای منطقی

521-25

002-25

1

311-35

نقشه کشی صنعتی 1

   

2

532-25

ساختار و زبان ماشین

521-25

 

3

040-25

کارآموزی

   

0

 

دروس تخصصی گرایش الکترونیک (27 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

148-25

مدارهای مخابراتی

033-25

111-25

 

3

223-25

فیزیک الکترونیک 1

 

031-25

3

211-25

تکنیک پالس

032-25

 

3

201-25

آز تکنیک پالس

203-25

211-25

 

1

033-25

الکترونیک 3

032-25

 

3

212-25

فیلتر و سنتز مدار

032-25

 

3

213-25

الکترونیک صنعتی

032-25

061-25

 

3

543-25

ریزپردازنده 1

532-25

 

3

504-25

آز ریزپردازنده 1 +

502-25

543-25

1

102-25

آز مدارهای مخابراتی +

 

148-25

1

205-25

آز الکترونیک صنعتی +

213-25

 

1

403-25

آز کنترل +

411-25

 

1

250-25

پروژه الکترونیک *

   

3

 

 حداقل دو درس از اين دروس الزامي است.

 + حداقل دو آزمایشگاه از اين آزمايشگاهها الزامي است.

 * موافقت استاد و گذراندن حداقل 100 واحد

 

دروس تخصصی گرایش قدرت (27 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

213-25

الکترونیک صنعتی

032-25

061-25

 

3

302-25

آز ماشین های الکتریکی 2

003-25

329-25

1

329-25

ماشین های الکتریکی 3

062-25

 

3

333-25

بررسی سیستم های قدرت 2

311-25

 

3

318-25

حفاظت و رله ها

333-25

 

3

543-25

ریزپردازنده 1

532-25

 

3

314-25

تاسیسات الکتریکی

311-25

 

3

317-25

تولید و نیروگاه ها

062-25

 

3

341-25

عایق ها و فشار قوی

311-25

 

3

205-25

آز الکترونیک صنعتی +

213-25

 

1

304-25

آز حفاظت و رله ها +

 

318-25

1

305-25

آز فشار قوی +

 

341-25

1

308-25

آز سیستم های قدرت +

 

333-25

1

403-25

آز کنترل +

411-25

 

1

350-25

پروژه کارشناسی سیستم های قدرت *

   

3

 

 + حداقل يكي از اين آزمايشگاهها الزامي است.

 * موافقت استاد و گذراندن حداقل 100 واحد

 

دروس تخصصی گرایش کنترل (27 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

256-25

آشنایی با جبر خطی

016-22

 

3

213-25

الکترونیک صنعتی

032-25

061-25

 

3

205-25

آز الکترونیک صنعتی

213-25

 

1

403-25

آز کنترل

411-25

 

1

415-25

کنترل دیجیتال و غیرخطی

411-25

 

3

419-25

کنترل صنعتی

411-25

 

3

431-25

کنترل مدرن

411-25

 

3

543-25

ریزپردازنده 1

532-25

 

3

161-28

ترمودینامیک

034-22

012-24

 

3

417-25

ابزار دقیق

013-25

032-25

 

3

404-25

آز ابزار دقیق +

 

417-25

1

405-25

آز کنترل دیجیتال +

 

415-25

1

504-25

آز ریزپردازنده 1 +

502-25

543-25

1

450-25

پروژه کارشناسی سیستم های کنترلی

   

3

 

 حداقل یکی از اين دروس الزامي است.

 + حداقل يكي از اين آزمايشگاهها الزامي است.

 * موافقت استاد و گذراندن حداقل 100 واحد

 

دروس تخصصی گرایش مخابرات (27 واحد):

 

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

واحد

112-25

مخابرات 2

111-25

 

3

148-25

مدارهای مخابراتی

033-25

111-25

 

3

102-25

آز مدارهای مخابراتی +

 

148-25

1

105-25

آز پردازش سيگنالهاي ديجيتال +

 

155-25

1

106-25

آز مخابرات دیجیتال +

112-25

 

1

033-25

الکترونیک 3

032-25

 

3

141-25

میدان ها و امواج

042-25

 

3

144-25

آنتن

141-25

 

3

145-25

مایکروویو 1

141-25

 

3

104-25

آز مایکروویو +

145-25

 

1

212-25

فیلتر و سنتز مدار

032-25

 

3

155-25

پردازش سيگنالهاي دیجیتال 1

521-25

111-25

3

543-25

ریزپردازنده 1

532-25

 

3

150-25

پروژه مخابرات *

   

3

 

 حداقل یکی از اين دروس الزامي است.

 + حداقل دو آزمایشگاه از اين آزمايشگاهها الزامي است.

 * موافقت استاد و گذراندن حداقل 100 واحد