فرم های آموزشی  مقطع کارشناسی
 
عنوان فرم source file مقطع
فرم دستیار آموزشی در نیم سال جاری
Download کارشناسی
فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل ورد)
Download کارشناسی
فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل پی دی اف)
Download کارشناسی
فرم ارزیابی اولیه پروژه کارشناسی 2  Download کارشناسی
 فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي یک Download کارشناسی
 فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي دو Download کارشناسی
فرم درخواست تعیین محل کلاس Download کارشناسی
فرم کار دانشجویی Download کارشناسی
     
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش قدرت ( ورودی 93 و ماقبل ) Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش قدرت ( ورودی 94 و مابعد ) Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش سیستم های دیجیتال ( ورودی بعد از 86 )
Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش مخابرات ( ورودی بعد از 86 ) Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش کنترل( ورودی بعد از 86 )
Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی - گرایش بیو الکترونیک( ورودی بعد از 86 ) Download کارشناسی
فرم تطبیق دوره کارشناسی  - گرایش الکترونیک( ورودی بعد از 86 )
Download کارشناسی
     
     
فرم تطبيق دوره كارشناسي   - گرايش الکترونیک  ( ورودی قبل از 86 ) Download کارشناسی
فرم تطبيق دوره كارشناسي   - گرايش کنترل   ( ورودی قبل از 86 ) Download کارشناسی
فرم تطبيق دوره كارشناسي   - گرايش مخابرات    ( ورودی قبل از 86 ) Download کارشناسی
     
     
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی Download کارشناسی
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد Download کارشناسی
فرم تبدیل حرف I Download کارشناسی
فرم درخواست دانشجویی جهت بررسی در شورای آموزشی دانشکده برق Download کارشناسی