اطلاعات عمومی

 

سازمان دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق در حال حاضر دارای 62 عضو هیئت علمی است. از این تعداد 17 نفر استاد، 19نفر دانشیار، 26نفر استادیار می باشند. سه نفر معاونین: تحصیلات تکمیلی و پژوهشی، آموزشی و دانشجویی  رییس دانشکده را در انجام امور اجرایی همراهی می نمایند. اسامی رئیس کنونی و معاون داشکده به شرح زیر است:

ریاست دانشکده: دکتر مهدی وکیلیان
معاون آموزشی: دکتر عماد فاطمی زاده
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشي: دکتر علي بنائي
معاون دانشجویی: دکتر امین نوبختی

 

رییس دانشکده

مسئولیت اداره دانشکده به عهده رییس دانشکده است و در اجرای این امر توسط شورای دانشکده و معاونین مربوطه همراهی می شود. شورای دانشکده به صورت متناوب هر 2 هفته یک بار در طی نیمسال تحصیلی تشکیل می شود. در این جلسات به مسائل مختلف دانشکده پرداخته می شود. تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده عضو شورای دانشکده نیز می باشند و هر یک از اعضای شورا حائز یک رای می باشند.

از وظایف رییس دانشکده می توان نظارت بر حسن انجام امور دانشکده و تلاش در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده در تمامی سطوح، ایجاد رابطه و هماهنگی بین دانشکده برق و دیگر دانشکده های دانشگاه ، تامین بودجه های تجهیزاتی ، تلاش در جهت گسترش دانشکده و افزایش کادر آموزشی، رسیدگی به مسائل اداری و تصمیم گیری در کلیه امور اجرایی دانشکده را نام برد.

ریاست دانشکده با حکم رییس دانشگاه به مدت 2 سال به این سمت منصوب می شود. پس از انقضای دوره ریاست دانشکده یا استعفای وی، شورای دانشکده  2 یا 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده را به عنوان کاندیدهای پست ریاست انتخاب کرده و به ریاست دانشگاه معرفی می نماید. دوره ریاست دانشکده می تواند حداکثر یک دوره 2 ساله دیگر تمدید شود.

معاونین دانشکده توسط ریاست دانشکده انتخاب شده و با حکم ریاست دانشگاه به مدت 2 سال به سمت پیشنهادی منصوب می شوند.

دفتر ریاست دانشکده در طبقه پنجم بال شرقی دانشکده بوده و مسئولیت آن با خانم شاهمیری است.

 

معاون آموزشی

وظیفه معاون آموزشی ارتقا کیفیت آموزشی دانشکده به ویژه در سطح کارشناسی و برنامه ریزی دروس دانشکده در کلیه سطوح می باشد. در این رابطه وی پاسخگوی تقاضای دانشجویان در زمینه کیفیت ارائه دروس ، برنامه دروس ارائه شده در هر نیمسال، تغییر احتمال ساعات دروس و امتحانات و نیز مسائل مربوط به انتقال، تغییر رشته و امتحان  مجدد میباشد. لازم به ذکر است که اکثر تقاضای دانشجویی توسط کمیته آموزشی که مرکب از رییس، معاون داشجویی و سرپرست گروههای آموزشی دانشکده می باشد مورد بررسی قرار گرفته و معاون آموزشی فقط منعکس کننده تصمیمات این کمیته به متقاضیان می باشد.

دفتر آموزش دانشکده برق در طبقه اول بال غربی دانشکده بوده و مسئولیت آن با  خانم ها کاظمی و ادائی است.

 

معاون تحصیلات تکمیلی

وظیفه معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده نیز همانند وطیفه معاون آموزشی دانشکده در رابطه با دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و در انجام امور محوله توسط کمیته  تحصیلات تکمیلی دانشکده که مرکب از رییس، معاون تحصیلات تکمیلی و سرپرست گروههای آموزشی دانشکده می باشد همراهی می شود. تایید پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری پس از تعریف و نظارت بر حسن انجام آنها از وظایف اصلی معاون و شورای تکمیلی دانشکده می باشد.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده در طبقه پنجم بال شرقی دانشکده و مسئولیت آن با خانم باقری  است.

 

معاون پژوهشی

از وظایف معاون پژوهشی دانشکده می توان کمک به رشد کمی و کیفی پروژه های  تحقیقاتی مستقل در داخل دانشکده ، کمک به تعریف پروژه های محوری در داخل دانشکده ، کمک به اساتید و محققین در انعقاد قراردادهای پژوهشی با صنعت، کمک به انتشار مقالات پژوهشی و نیز شرکت در کنفرانسهای  بین المللی را نام برد. دانشجویان فقط ار طریق طرحهای تحقیقاتی اساتید خود با معاون پژوهشی دانشکده در ارتباط می باشند.

 

معاون دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشکده نیز مسئولیت امور فوق برنامه از قبیل بازدیدهای علمی، گروه های دانشجویی، مجله های علمی که توشط دانشجوبان دانشکده منتشر می شود و مسابقات و امور ورزشی دانشجویان دانشکده را به عهده دارد. علاوه بر این، امور مربوط به درس کارآموزی و تقاضای دانشجویی در رابطه با مسائل مختلف از قبیل امکان عدم رعایت پیشنیاز در موارد بسیار خاص، تقاضای میهمان شدن در دانشگاه های دیگر، موارد خاص تطبیق دروس دانشجویان برای فارغ التحصیلی و مسائل خاص آموزشی دانشجویان، از طریق معاون دانشجویی دانشکده به کمیته آموزشی دانشکده منعکس می گردد.