Registeration
 

دروس ارائه شده در هر نیمسال توسط معاون آموزشی دانشکده مشخص شده و توسط اداره آموزش در محل های مناسبی به اطلاع دانشجویان رسانده می شود. محل و ساعات ارائه دروس در دانشگاه صنعتی شریف بر اساس کد خاصی که در جداول زیر آمده اعلام می شود. برای آشنایی با محل دقیق ساختمان های مختلف می توانید به نقشه دانشگاه مراجعه کنید.

کد محل
الف ساختتمان ابن سینا
ب ساختمان دانشکده برق
ت تالارها
ش ساختمان مهندی شیمی
ع ساختمان دانشکده عمران
ن ساختمان نوساز
خ ساختمان خودرو

کد محل ارائه دروس

زمان ارائه دروس نیز در روز های زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) یا فرد (یکشنبه و سه شنبه) مطابق جدول زیر می باشد.

زوج A زوج 1 زوج 2 زوج 3 زوج 4 زوج B
7:30 - 9 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 11 - 12:30
زوج 5 + زوج 6 زوج 7 زوج 8 زوج 9 زوج 10
12 - 13:30 13:30 - 14:30 14:30-15:30 15:30- 16:30 16:30 - 17:30 17:30 - 18:30

 

فرد 1 فرد 2 فرد 3 فرد C  
7:30 - 9 9 - 10:30 10:30 - 12 10:30 - 12:30  
فرد 4 + فرد 5 فرد 6 فرد 7 فرد D
12 - 13:30 13:30 - 15 15 - 16:30 16:30 - 18 16:30 - 18:30

کد زمان ارائه دروس

عموما در زمان هایی که در این جدول با + مشخص شده اند کلاس برگزار نمی شود.

اخیراً برخی از کلاسهای روزهای زوج به صورت دو روز در هفته و در دو جلسه 1/5 ساعته نیز بر گزار می گردد.

دانشجویان دوره کارشناسی ، در ابتدا با مراجعه به فهرست دروس ارائه شده و برنامه پیشنهادی هر نیمسال که توسط دانشکده تهیه شده است برنامه درسی نیمسال خود را تعیین کرده و در برگ برنامه نیمسال که در دفتر دانشکده موجود است وارد می کنند. انتخاب واحد های هر نیمسال باید با مشورت استاد راهنما انجام پذیرد. دانشجویان باید همواره تلاش کرده تا برنامه درسی خود را با برنامه پیشنهادی دانشکده تطابق دهند. البته به دلایل مختلف ممکن است در بعضی از مراحل دانشجویان جلوتر یا عقب تر از برنامه پیشنهادی قرار گیرند و در این صورت نقش استاد راهنما در انتخاب دروس بیش از پیش نمایان می گردد.

انتخاب دروس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دارای انعطاف بیشتری می باشد و نقش استاد راهنما در انتخاب دروس این دوره ها بسیار مهم می باشد و تمامی دروس این دو دوره باید با مشورت مستقیم استاد راهنما انتخاب شوند.

در اینجا لازم به ذکر است که انتخاب واحد های مناسب و تنظیم برنامه درسی مسئولیت شخص دانشجو بوده و استاد راهنما فقط نقش مشاور را در این امر بر عهده دارد. به دانشجویان توصیه می شود در تمامی امور، نه تنها امور تحصیلی ، از مشورتهای بهترین مشاور خود یعنی استاد راهنما بهره مند شوند.

برای ثبت نام در دوره کارشناسی ، برگ ثبت نام خود را پس از حصول اطمینان از رعایت دروس پیشنیاز و همزمان و عدم تلاقی ساعات امتحان دروس انتخاب شده به دقت کامل کرده و برای تایید در ساعاتی که به وسیله استاد راهنما مشخص شده ارائه دهید. استاد راهنما درتایید برنامه پیشنهادی دانشجو مختار است. پس از تایید استاد راهنما، برگ ثبت نام را برای تایید امضای استاد راهنما به دفتر دانشکده ارائه داده و در نهایت برای ثبت نام در کامپیوتر به اداره آموزش ببرید. تایید برگ ثبت نام خود را که توسط مامور آموزش به شما داده می شود همواره در محل مناسبی نگاه داشته تا در صورت وقوع هر گونه اشتباهی از آن به عنوان مدرک ثبت نام خود استفاده کنید.

ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیز به مانند ثبت نام دوره کارشناسی بوده و تنها تفاوت آن وجود انعطاف بیشتر در انتخاب واحد های مورد نظر می باشد و برای این دوره ها برنامه ترجیحی همانند آنچه که در دوره کارشناسی ارائه شده وجود ندارد.

ثبت نام ابتدائی نیمسال اول عموما در هفته پایانی دوم و ثبت نام ابتدایی نیمسال دوم در هفته های پایانی نیمسال اول صورت می گیرد . ترمیم ثبت نام عموما دو هفته پس از شروع هر نیمسال انجام می شود. دانشجویان ورودی سال اول تمامی دوره ها در ابتدای نیمسال بر اساس دستورالعمل اداره آموزش ثبت نام خود را انجام می دهند.