برنامه پیشنهادی برای دانشجویان مقطع کارشناسی
 

در اين قسمت برنامه پيشنهادي دانشكده براي اخذ دروس دوره كارشناسي ذكر شده است. به دانشجويان توصيه ميشود تا حدامكان دروس خود را در هر نيمسال با برنامه پيشنهادي در اين قسمت تطبيق دهند تا در برنامه درسي خود دچار مشكل نشوند.اگر چه استفاده از برنامه پيشنهادي الزامي نداشته و دانشجويان در اخذ واحد فقط ملزم به رعايت دروس پيشنياز و همزمان ومقررات دوره كارشناسي ميباشند.

در 3 سال اول، دروس تمامي گرايشهاي مهندسي برق به مانند يكديگر است. برنامه پيشنهادي براي سالهاي اول و دوم و سوم بهترتيب در جداول 10 تا 12 آمده است. در سال چهارم، اكثر دروس تخصصي كه بستگي به گرايش دانشجو دارد اخذ خواهد شد.به اين دليل، در سال چهارم برنامه هر يك از گرايشها با يكديگر متفاوت خواهد بود. برنامه چهار گرايش الكترونيك، قدرت،كنترل و مخابرات در سال چهارم دوره كارشناسي به ترتيب در جداول 13 تا 16 آمده است.

به علاوه، دانشجويان در طي دوره كارشناسي بايد دوره كارآموزي خود را در يكي از صنايع بگذرانند. واحدي براي گذراندن دوره كارآموزي به دانشجو تعلق نخواهد گرفت ولي پايان موفقيت آميز اين درس براي دانشجويان دوره كارشناسي الزامي مي باشد. عموماً دوره كارآموزي در تابستان سال سوم يا سال آخر دوره كارشناسي انجام ميشود.

همچنين، هر ساله در طي دوره تابستاني، بسياري از آزمايشگاههاي دوره كارشناسي توسط دانشكده ارائه خواهد شد ودانشجويان در صورت نياز ميتوانند آزمايشگاه موردنظر خود را در طي اين دوره بگذرانند.

 
سال اول
 
نیمسال اول نیمسال دوم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
22015 4 رياضی 1 22016 4 رياضی 2
24011 3 فيزيك 1 24012 3 فيزيك 2
31122 2 زبان خارجي مقدماتي 40153 3 برنامه سازي كامپيوتر
35311 2 نقشه كشي صنعتي 22034 3 معادلات ديفرانسيل
37991 3 فارسي 24001 1 آزمايشگاه فيزيك 1
30001 1 تربيت بدني 1 30002 1 تربيت بدني 2
25014 1 مقدمه اي بر مهندسي برق 31124 1 زبان خارجي متمم
33018 1 كارگاه عمومي 33014 1 كارگاه برق
  2 درس عمومي   2 رياضی 2
 
سال دوم
 
نیمسال سوم نیمسال چهارم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
22071 2 محاسبات عددی 25025 3 مدارهاي الكتريكي 2
25027يا22035 3 رياضيات مهندسي 25051 4 اخباروسيستم ها
25114 3 آمارو احتمال مهندسي 25013 3 اندازه گيري الكتريكي
25042 3 الكترومغناطيس 25008 1 آزمايشگاه مدارو اندازه گيري
25024 3 مدارهاي الكتريكي 1 25061 3 ماشينهاي الكتريكي 1
24002 1 آزمايشگاه فيزيك 2 25031 3 الكترونيك 1
31114يا25026 2 زبان تخصصي برق 25223 3 فيزيك الكترونيك 1
  2 درس عمومي 25521 3 مدارهاي منطقي
        2 درس عمومي
 
سال سوم
 
نیمسال پنجم نیمسال ششم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
25062 3 ماشينهاي الكتريكي 2 25311 3 بررسي سيستمهاي قدرت 1
25111 3 مخابرات1 25411 3 كنترل سيستمهاي خطي
25032 3 الكترونيك 2 25532 3 ساختار و زبان ماشين
25002 1 آز الكترونيك 1 25203 1 آز الكترونيك 2
25502 1 آز مدارهاي منطقي   0 كارآموزي (در تابستان)
25003 1 آز ماشينهاي الكتريكي 25223 3

فيزيك الكترونيك1

اختصاصی گرايش الکترونيک (اختياری سايرين)

  2 درس عمومي   2 درس اختياري
        2 درس عمومي
 
سال چهارم (برای دانشجویان الکترونیک)
 
نیمسال هفتم نیمسال هشتم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
25211 3 تكنيك پالس 25148 3 مدارهاي مخابراتي
25213 3 الكترونيك صنعتي 25102 1 آز مدارهاي مخابراتي **
25033 3 الكترونيك 3 25212 3 فيلتر و سنتز مدار
25543 3 ريزپردازنده 1 25205 1 آ‍ز الكترونيك صنعتي **
25504 1 آز ريزپردازنده 1 25201 1 آز تكنيك پالس
25403 1 آز كنترل **   3 درس اختياري
25250 3 پروژه الكترونيك   3 درس اختياري
 
 ** فقط یکی از این آزمایشگاه ها الزامی است.
 
سال چهارم (برای دانشجویان قدرت)
 
نیمسال هفتم نیمسال هشتم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
25333 3 بررسي 2 25318 3 حفاظت و رله ها
25213 3 الكترونيك صنعتي 25314 3 تاسيسات الكتريكي *
25326 3 ماشينهاي الكتريكي 3 25317 3 توليد و نيروگاه *
25302 1 آز ماشين 2 25205 1 آز الكترونيك صنعتي **
25543 3 ريزپردازنده 1 25304 1 آ‍ز حفاظت و رله **
25341 3 عايق ها و فشارقوي * 25305 1 آ‍ز فشارقوي **
25308 1 آز سيستمهاي قدرت **   3 درس اختياري
25403 1 آز كنترل **   3 درس اختياري
25350 3 پروژه قدرت      
 
 * فقط دو درس از این دروس الزامی است.
 ** فقط دو تا از این آزمایشگاه ها الزامی است.
 
سال چهارم (برای دانشجویان کنترل)
 
نیمسال هفتم نیمسال هشتم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
25256يا 25255 3 آشنايي با جبر خطي 25415 3 كنترل ديجيتال و غيرخطي
25213 3 الكترونيك صنعتي 25419 3 كنترل صنعتي
25431 3 كنترل مدرن 28161 3 ترموديناميك *
25543 3 ريزپردازنده 1 25417 3 ابزار دقيق *
25504 1 آز ريزپردازنده** 25404 1 آز ابزار دقيق**
25403 1 آ‍ز كنترل 25405 1 آز كنترل ديجيتال**
25450 3 پروژه كنترل 25205 1 آز الكترونيك صنعتي
  3 درس اختياري   3 درس اختياري
 
** فقط یکی از این آزمایشگاه ها الزامی است.
* فقط یکی از این دروس الزامی است.
 
سال چهارم (برای دانشجویان مخابرات)
 
نیمسال هفتم نیمسال هشتم
شماره

واحد

نام درس شماره

واحد

نام درس
25112 3 مخابرات 2 25148 3 مدارهاي مخابراتي
25141 3 ميدان ها و امواج 25102 1 آز مدارهاي مخابراتي
25033 3 الكترونيك 3 25144 3 آنتن
25543 3 ريزپردازنده 1 25145 3 مايكروويو 1
25155 3 پردازش سيگنالهاي ديجيتال* 25104 1 آز مايكروويو **
25105 1 آز پردازش سيگنالهاي ديجيتال ** 25212 3 فيلتر و سنتز مدار *
25150 3 پروژه مخابرات 25106 1 آ‍ز مخابرات ديجيتال **
  2 درس اختياري   2 درس اختياري
 
** فقط دو تا از این آزمایشگاه ها الزامی است.
* فقط یکی از این دروس الزامی است.