دروس ارائه شده

 

 

 

[1]. مدار الکتریکی 1

[2]. مدارهای الکتریکی 2

[3]. کنترل سیستم های خطی

[4]. کنترل سیستم های غیر خطی

[5]. بررسی سیستم های قدرت 1

[6]. بررسی سیستم های قدرت 2

[7]. ماشین های الکتریکی 1

[8]. ماشین های الکتریکی 2

[9]. حفاظت شبکه های قدرت

[10]. حفاظت پیشرفته شبکه های قدرت

[11]. تجدید ساختار در شبکه های قدرت

[12]. تئوری جامع ماشین های الکتریکی

[13]. ریاضیات 1

[14]. ریاضیات 2

[15]. ریاضیات مهندسی