بایگانی ماه تیر، ۱۳۹۲

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲﻛﻪ درﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ۹۱ در درسﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻲﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ

چهارشنبه، تیر ۵م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

با سلام

یکشنبه، خرداد ۲۶م، ۱۳۹۲

این صفحه جهت اطلاع رسانی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده است.