بایگانی ماه مرداد، ۱۳۹۲

آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد و تمدید سنوات برای نیمسال پنجم

شنبه، مرداد ۵م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دوشنبه، تیر ۲۴م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

برگزاری جلسه سالیانه پیشرفت رساله دکتری

یکشنبه، تیر ۲۳م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ورودی ۱۳۹۰

شنبه، تیر ۱۵م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۱

سه شنبه، تیر ۱۱م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه