بایگانی ماه خرداد، ۱۳۹۵

اطلاعیه جهت تمدید سنوات دانشجویان ارشد ورودی ۹۳

چهارشنبه، خرداد ۲۶م، ۱۳۹۵

نظر به این که طول دوره مجاز کارشناسی ارشد ۴ نیمسال بوده و آخرین مهلت دفاع برای دانشجویان ارشد ورودی ۹۳ روز ۳۱ شهریور ماه جاری خواهد بود، آن دسته از دانشجویان که قادر به اتمام رساله تا موعد یاد شده نیستند می باید دلایل خود را به صورت مکتوب حداکثر تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه جاری به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند تا برای مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. با توجه به این که کلیه درخواست ها می باید تا پیش از ۱۳ مرداد تحویل مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شده باشد مهلت ۱۰ مرداد به هیچ وجه قابل تمدید نیست

در ضمن مجددا یادآور می شود که حداکثر فرصت تکمیل و تحویل پایان نامه و ارسال فرم تبدیل نمره به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه دوماه پس از دفاع خواهد بود و در غیر این صورت نمره عددی برای رساله منظور نخواهد شد

pdf اطلاعیه