قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

اردیبهشت ۲۷م، ۱۳۹۵

آن دسته از دانشجوین دکتری که در نیمسال پنجم یا ششم تحصیلی خود هستند می توانند مدارک مربوط به تقاضای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خود را پس از تکمیل به دفتر تحصییلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند تا برای مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. در نظر داشته باشید از آنجائی که ابلاغیه وزارت عتف ناظر به سهمیه دانشکده برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی هنوز به دانشکده ارسال نشده، ارسال مدارک دانشجویان نیمسال پنجم و یا ششم صرفا جهت تسریع امور انجام می شود و تصمیم گیری نهائی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود

قسمت نظرها بسته می باشد.