گرايش مخابرات: (کارشناسی)

Communications (BSc)

1-  بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار        

2-  IP-Casting

3- حذف اثر حرکت از روی تصاوير

4- کدينگ کانال در( GPP  UMTS   (WCDMA

5- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با استفاده از روشهای تک ميکروفونه

6- بررسی شيوه های انتقال داده از طريق خطوط انتقال نيرو (PLC) *

7- تخمين قدرت سيگنال در شبکه مخابراتی بی سيم و تعيين مکان بهينه برای فزستنده ها *

8- مطالعه و بررسی استاندارد       *   IEEE802.15.4/ZigBee

9- بررسی و شبيه سازی مدل سينوسی سيگنال صحبت *

10- بررسی و شبيه سازی تايه فيزيکی در استاندارد IEEE802.16

11- باز سازی سيگنالهای با نمونه های گم شده

12- بررسی و مقايسه مدولاسيونهای QAM و MCM در خطوط PLC و شبيه سازی با سيمولينک

13- شبيه سازی استاندارد 802.11 بر روی نرم افزار NS

14- تحليل و شبيه سازی باند پايه استاندارد IEEE 802.11b

15- پياده سازی مدار واسط فشرده ساز صدا توسط FPGA

16- بررسی ميزان تداخل بين سمبلها در يک سيستم PAM

17- بررسی و مقايسه سيستمهای عامل بلادرنگ

18- بررسی کنترل توان در سيستمهای UMTS

19- بررسی عملکرد کدهای کانولوشن در سيستمهای PCM

20- بررسی پروتکل SRM در شبيه ساز NS-2

21- جدا سازی سيگنالهای صحبت در حوزه فرکانس  *

22- شبکه های عصبی CMAC

23- پياده سازی کد کننده G.728 بر روی پردازنده های سری C6x

24- واسطه های جانبی سيستم SDH

25 - تحليل اثر جسم فلزی در شبکه دو بعدی با روش تفاضل محدود درحوزه  زمان

26- فيلتر های فاز خطی ديجيتال

27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی سيگنالهای ويد يويی

28- مدلسازی سيگنالهای حياتی

29- دستگاه تشخيص دهنده نت موسيقی

30- طراحی و ساخت هيبريد 3dB پهن باند مايکروويو

31- کاربرد  تبد يل موجک چند گانه در فشرده سازی و اصلاح تصاوير ديجيتال

32- پياده سازی شرايط مرزی لايه های کاملاً منطبق PML در روش ماتريس خطوط انتقال TLM

33- بررسی اثر CDMA در موبايلهای نسل سوم

34- بررسی سيستم SCADA و سرويس Voice و امکان ارائه آنها بر روی IP

35- بررسی و طراحی سيستمهای انتقال اطلاعات PLC باند پهن

36- مقايسه سوئيچهای الکتريکی و نوری

37- شبيه سازی روش PTS برای کاهش PAPR در سيستمهای Single/MIMO-OFDM

38- سيستم GSM/DCS

39- طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده GSM

40- حذف کننده وفقی اکو در حوزه تبديل و با استفاده از خاصيت پراکندگی مسير اکو

41- سيستمهای ماشين بينايی استريو

42- نگرشی اجمالی به سيستمهای مرکب راديو/ فيبر و کاربرد های آن در سيستمهای موبايل

43 - طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده 900MHz

44- فرآيند گسترش طيف در استاندارد 3GPP UMTS

45- آشکار سازی های زير بهينه برای کدهای فضايی زمانی لايه ای

46- پياده سازی کدينگ کانال Reed-Solomon بر روی سيگنال ويديو بی سيم

47- ساختارهای پريوديک و کاربرد آنان در ليزر های دارای تابش از سطح

48- پياده سازی عملگرهای محاسباتی توسط اپراتور پخش قطره جوهر "IDS "

49- تحليلی بر کد های فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی سيم

50- شناسايی چهره انسان در تصاوير رنگی

51- تسهيم راز تصويری

52- نهان نگاری تصاوير ديجيتال در حوزه ويولت

53- اندازه گيری ابعاد ورق فولاد در عمليات نورد گرم با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال

54- شبيه سازی بلاکهای سنکرون سازی و رديابی يک سيستم فرستنده/ گيرنده Optical CDMA

55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد DSP

56- بررسی Code Acquisition  در سيستمهای مبتنی بر WCDMA

57- پياده سازی يک مينيمم سيستم 486- بخش نرم افزار  *

58- شناسايی انسان با استفاده از تصاوير عنبيه

59- سيستمهای ارسال ديجيتال صوت

60- Shift Register Sequences

61- مقايسه و آناليز ساختارهای CDMA پرش فرکانسی چند حاملی

62- جداسازی سيگنالهای صوتی مخلوط شده به روش BSS

63- شبيه سازی گيرنده FM با اندازه گيری عبور از صفرها

64- طراحی و ساخت درايور ديجيتال موتور های DC

65- مطالعه و بررسی امضاء های ديجيتال

66- تحليل و بررسی پروتکلهای شبکه بلوتوث

67- آشکارسازی به کمک عبور از صفر سيگنال

68- بررسی عملکرد داخلی در سيستمهای باند وسيع

69- طراحی و ساخت سيگنال ژنراتور سينوسی

70- بهبود کيفيت سيگنالهای صوتی

71- مقدمه ای بر مفاهيم و شناخت شبکه ای سيستم UMTS

72- بررسی و شبيه سازی چيدمان بهينه ادوات شبکه های بدون سيم

73- کاربرد های کدهای کانولوشن در تصحيح خطا

74- مدل سازی و تحليل شبکه های کريستال فوتونيک

75- بررسی روشهای حل عددی معادلات حرکت سيال

76- مروری بر ادبيات نمودار گيری چاه (Well Logging) با تاکيد بر لاگهای الکتريکی، نوترونی و صوتی

77-مروری بر ادبيات لرزه نگاری و کاربرد مخابرات و پردازش سيگنال در آن

78- مروری بر ادبيات لرزه نگاری

79- پياده سازی نرم افزاری رمزنگاری مکالمه تلفنی

80- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با استفاده از فيلتر کالمن

81- تخصيص بهينه منابع راديويی در شبکه های WLAN

82- پياده سازی و تست الگوريتم سنکرون سازی در استاندارد DECT

83- شبيه سازی مخازن با تخمين پارامترها توسط شبکه های عصبی

84- شبيه سازی و مشخصه يابی نا پيوستگیهای صفحه E و H در موجبرهای مستطيلی در باند Ku

85-بررسی پياده سازی FPGA و DSP برای برد پلاسما

86- بررسی ادبيات چاه پيمايی به شيوه های ضريب مقاومت الکتريکی اشعه گاما و NMR

87- تعقيب هدف در شبکه های سنسور بی سيم

88- بررسی نحوه توليد و انتشار سيگنال های تلويزيونی

89- روشهای کاهش خطا در سيستمهای موقعيت يابی سيار

90- پياده سازی پروتکل H.323 بر روی يک ميکروکنترلر PIC

91- بررسی الگوريتمهای نهان نگاری تصوير و پياده سازی آنها

92-پياده سازی نرم افزار کنترل کننده دستگاه های مولو سيگنال E4431B و تحليلگر سيگنال E4406A

93- کنترل کننده اترنت

94- تجزيه و تحليل الکترومغناطيسی، مکانيکی و مداری ماشين های DC

95- شار سنجی نوری

96-  بررسی روشهای جمع آوری و تاييد اطلاعات در چاههای هوشمند  *

97- پياده سازی کامپيوتری PCM و ارزيابی نتايج

98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال

99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های کانولوشنال کد

100- بررسی روشهای چند آنتنی در سيستمهای CDMA نسل سوم

101- تحليل روشهای فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی سيم

102- پراکندگی معکوس از اجسام هادی دو بعدی با استفاده از GRNN

103- کاربرد تبديل Wavelet در پردازش داده های نا منظم

104- نمونه برداری غير يکنواخت و کاربرد های آن

105- آناليز تغييرات RR در سيگنالهای ECG

106- بررسی کاربردهای ميکروکنترلر 80196

107- مدل سازی و طراحی شبکه های فيبر نوری

108- کلاسهای جديد تبديلهای زمان- فرکانس

109- بررسی و تحليل ترافيک ديتا

110- انتقال خودکار فايل ها از طريق خط تلفن در شبکه های TCP/IP  *

111- نهان نگاری صوتی

112- پردازش سيگنال با استفاده از تبديل زمان- فرکانس

113- پياده سازی الگوريتمهای کنترل توان در سيستمهای CDMA

114- طراحی و ساخت کوپلر پهن باد در فرکانسهای مايکروويو

115- رمز نگاری با کليد عمومی مبتنی بر منحنی های بيضوی

116- کدينگ سيستمهای MIMO

117- طراحی فيلترهای فيلم نازک نوری

118- جمع آوری و انتقال اطلاعات ولتمتر ديجيتال به PC

119- بررسی Near Perfect Codes و نوشتن نرم افزار مولد آن

120- بررسی و شبيه سازی Soft Handover در سيستمهای CDMA

121- اتصال دو کامپيوتر از طريق VOIP) TAPI )

122- توربو کودر GSM و مقايسه آن با ديتربی و DFE

123- بررسی نحوه ساخت کدهای تصحيح خطا بوسيله ساختارهای مالتی ريت

124- تشخيص کاراکترهای پلاکهای خودرو  *

125- بررسی سيگنالهای ناشی از نشت در خطوط لوله انتقال گاز  *

126- بررسی و تحليل روشهای فيلترينگ وفقی با استفاده از الگوريتمهای مرتبه ای

127- مدل سازی غیر خطی یک ترانزیستور MOSFET قدرت در باند GSM900 و محاسبه توابع توصیفی مدل *

128- انتقال امواج در خطوط انتقال غیر خطی *

129- مدلسازی و تحلیل کانال های بدون سیم MIMO *

130- شبیه سازی  Coded Pulse Anti-Cluster Systems *

131- نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک *

132- شبیه سازی کانال PLC در مدولاسیون OFDM باند پهن *

133- تشخیص صحبت گسسته *

134- بررسی کارآیی Source Coding برای سیگنال های مختلف *

135- پردازش و جاروب بر چسب در شبکه های GMPLS تمام نوری با استفاده از کدهای نوری متعامد در ساختار دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد *

136- راه های دسترسی به شبکه های مخابراتی *

137- طراحی سیستم های پرداخت امن در تجارت الکترونیک *

138- روشهای تکراری برای جبران اعوجاج ناشی از درونیابی *

139- MAC جهت دار در شبکه های بی سیم ad hoc *

140- مورفولوژی ریاضی و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر *

141- شبیه سازی روش آشکارسازی گذر از صفر در بازسازی سیگنال های FM  *

142- طراحی و ساخت فرستنده- گیرنده نوری برای تبادل اطلاعات بین دو رایانه *

143- بررسی سیستم های مخابرات نوری دسترسی چند گانه مبتنی بر تفکیک کد و ساختارهای مختلف فرستنده های دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد.  *

144- تکنولوژی حوزه های نفتی هوشمند  *

145- کدهای متعامد نوری با ضرایب همبستگی متقابل و خودی نا برابر *

146- شبکه های بی سیم MIMO  *

147- بررسی روشهای فیدبک در سیستمهای مخابراتی سیار چند ورودی چند خروجی  *

148- مدلسازی خطا در VOIP  *

149- بررسی خطا در سیستمهای جهت یابی مایکروویو و پیشنهاد طراحی بهینه  *

150- بررسی تحرک در شبکه های سلولی از دید تئوری اطلاعاتی  *

151- کاربرد های هندسه جبری در مهندسی برق  *

152- روشهای حذف نویز مبتنی بر تبدیل ویولت  *

153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال  *

154- بررسی الگوریتم های مختلف جهت جدا سازی کور منابع  *

155- جدا سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال ثبت شده از روی شکم مادر  *

156- دریافت فشرده  *

157- پیاده سازی دیکودر و اینکدر LDPC توسط FPGA  *

158- استفاده از کارت هوشمند در ساماندهی توزیع داروهای بیماران خاص  *

159- مروری بر سیستمهای EDGE,GPRS,GSM  *

160- آشنایی با استاندارد UMTS و قابلیت های دستگاه SMU200A  *

161- بررسی روشهای کنترل ورود کاربران در مسیر مستقیم سیستم CDMA سلولی  *

162- شبیه سازی سیستم چند حامله پرش فرکانسی در کانال فیدینگ و AWGN، و ارائه روشی برای تخمین افست فرکانسی در گیرنده ی همدوس  *

163- Doppler Tracking  *

164- بهینه سازی الگوریتم FFT بر روی DSP های سری 5000 محصول شرکت TI  *

165- بررسی مدل سازی یک لینک بیسیم با استفاده از تئوری صف  *

166- بررسی فرآیند تصمیم گیری هوشمند در فناوری چاههای هوشمند  *

167- بررسی روشهای پیش پردازش و طبقه بندی بکار رفته روی مولفه جهت ارسال کاراکتر مورد نظر فرد به کامپیوتر  *

168- پردازش تصاویر اسکن شده بر مبنای ICA  *

169- بررسی ظرفیت در کانال های پواسن  *

170- پیاده سازی کد کننده صحبت G.729A بر روی پردازنده ی TMS320C6416   *

171- طراحی سامانه مدیریت محتوای یکپارچه برای وبگاه استادان و دانشجویان یک دانشگاه  *

172- بررسی قابلیت ها و محدودیت های تبدیل های زمان-فرکانس در زمینه تشخیص اتوماتیک مدولاسیون در گیرنده مخابراتی   *

173- معرفی سیستمهای رادیویی سیار حرفه ای (PMR)  و بررسی و مقایسه انواع تکنولوژی های آن  *

174- مدل سازی لایه MAC استاندارد IEEE 802.11  با استفاده از شبکه های صف  *

175- جدا سازی منابع تنک  *

176- بررسی و مقایسه روشهای دسترسی چند گانه سیستمهای تلفن سیار نسل چهارم  *

177- بررسی عملکرد سیستمهای پرش زمانی باند فوق وسیع در کانال فیدینگ  *

178- تشخیص حروف دست نویس مجزای فارسی  *

179- ارسال کاراکترهای مورد نظر شخص به کانپیوتر به کمک پردازش سیگنالهای مغزی  *

180- چگونگی طراحی و ساخت شبکه های کامپیوتری خوشه ای   *

181- روش های دستیابی چند گانه در شبکه های CDMA نوری   *

182- مدل سازی استاندارد IEEE 802.11 لایه MAC با استفاده از شبکه های صف  *

183- مسیر یابی در شبکه های سنسوری بی سیم  *

184- کاربرد روشهای تحلیل سیگنالهای تنک در تفسیر تست لرزه ای  *

185- بررسی لایه MAC در سیستمهای UWB  *

186- پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی 

187- معرفی سیستم رمز AES و تحلیل آن  *

188- کدینگ شبکه  *

189- بررسی عملکرد OFDM  *

190- طراحی و تحلیل عدسی و اجزای اپتیکی به کار رفته در فرستنده و گیرنده لینک فضای آزاد نوری  *

191- تخمین ماتریس مخلوط گنندگی در مخلوط های تنک با خوشه بندی صفحات چند بعدی  *

192- شبیه سازی شبکه های بی سیم اقتضایی  *

193- جدا سازی اثر پس دادگی جوهر در کاغذ های اسکن شده ی دورو با روش جدا سازی منابع کور  *

194- بررسی کدینگ شبکه  *

195- پیاده سازی الگوریتم های ساخت کدهای متعامد نوری  *

196- جدا سازی کور سیگنال های صحبت در حوزه تبدیل  *

197- مسیر یابی در شبکه های VANET  *

198- ایجاد مثال ریاضی برای توموگرافی امپدانس الکتریکی  *

199- دو روش جدید برای تخمین ماتریس مخلوط کننده در جدا سازی منابع تنک  *

200- طراحی و پیشنهاد ساخت عملی یک شبکه ی مخابرات نوری بر اساس WDM پر تراکم  *

201- بررسی نرخ های قابل حصول در سبکه های رله  *

202- کاهش نویز سیگنال و تصویر با استفاده از تبدیل های ویولت M-band  *

203- تحلیل بررسی سیستم مخابراتی GPRS  *

204- نمایش تنک سریع با استفاده از نرم صفر هموار شده *

205- بررسی EMC و SI در بردهای فرکانس بالا *

206- آنالیز پراشه های نوری به کمک روش دیفرانسیلی *

207- مدل سازی و تحلیل عملکرد نود های هوشمند در شبکه مخابراتی بیسیم *

208- آنالیز ساختارهای فوتونیکی دو بعدی در رژیم غیر خطی با روش FDTD *

209- بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های برق *

210- بررسی انواع روشهای دسترسی در مخابرات ماهواره ای *

211- بررسی پردازشگرهای سری TMS320C6x *

212- بررسی خاصیت خود شباهتی در سیگنالهای ترافیکی *

213- آنالیز و شبیه سازی IFM آنالوگ و دیجیتال *

214- شبیه سازی گرافیکی شبکه های سلولی CDMA *

215- طراحی و پیاده سازی درگاه جامع SPI *

216- شکل دهی بیم و تخمین زاویه در سیستم های آنتن هوشمند *

217- Indoor Infrared and IrDA Protocol *

218- آنتن پلاسما *

219- بررسی روشهای مختلف Deinterleaving بر پایه هیستوگرام و شبیه سازی روش SDIF *

220- تقویت کننده های فرکانس رادیویی از نوع کلاس D *

221- روشهای طراحی سلولی در شبکه های CDMA *

222- کنترل با دقت بالا روی فرو بردن سوزن به بافت نرم *

223- بررسی استاندارد Bluetooth *

224- برنامه ریزی آموزشی- پژوهشی دانشکده برق *

225- شناسایی مکان یک فرستنده *

226- بررسی MAC در شبکه سنسوری بی سیم *

227- طراحی و شبیه سازی اپتیک گیرنده در لینک فضای آزاد نوری *

228- مراقبت پزشکی از راه دور بوسیله ی شبکه ی حسگر حیاتی بی سیم *

229- کاربرد روش های تحلیل سیگنال های تنک در تفسیر تست لرزه ای *

230- به کار گیری تکنیک CDMA در سیستم های مخابرات نوری فضای آزاد *

231- بررسی الگوریتم های اختصاص پویای پهنای باند در شبکه های فیبر به منازل *

232- شبیه سازی یک آشکارساز رادار *

233- WiMAX Security *

234- طراحی فیلتر کاهش دهنده سایدلوب برای بارکر کد *

235- طراحی و شبیه سازی لنز fish-eye برای استفاده در گیرنده های LAN نوری *

236- سیستم های بی سیم نسل 4 *

237- تحلیل و بررسی سیستم رمز AES *

238- کابرد تجزیه تنک در بازسازی سیگنال ها

239- آنالیز ادوات اپتیک با استفاده از روش BEM

240- حذف نویز ایمپالسی از سیگنال های یک بعدی و دو بعدی

241- بررسی لایه MAC در روش MDCF

242- پیاده سازی کد تصحیح خطا و ماژول تحلیل بر روی تراشه FPGA

243- شبیه سازی شبکه های سلولی CDMA چند پرشی

244- شبیه سازی سیستم CDMA نوری فضای آزاد

245- افزایش ظرفیت شبکه محلی بی سیم نوری با روش دسترسی چند گانه بر مبنای تقسیم کد

246- تحلیل های نوری در آنالیز خطوط انتقال غیر یکنواخت

247- بررسی استاندارد CDMA2000

248-ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

249- بررسی ظرفیت و نرخ ارسال در شبکه های اقتضایی متحرک (MANET)

250- ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

251- بررسی و شبیه سازی عملکرد مدولاسیون Wavelet در یک سیستم مخابراتی

252- آنالیز مقید مولفه های مستقل

253- کد گذاری شبکه

254- بررسی تکنیک OFDM

255- تحلیل سیستم AES کاهش یافته به 1 دور به روش پس انتشار خطا

256- بررسی عملکرد سیستم های قفل شده در فاز (PLL)

257- بهبود کیفیت صدای انسان با استفاده از روش OM-LSA

258- طراحی VCO کم نویز در باند UHF

259- بررسی و مطالعه ساختار های نوری بر پایه FBG و طراحی و پیاده سازی انکودر با این روش و طراحی کد

260- باز سازی تصویر دو بعدی از روی نمونه های قطبی

261- جدا سازی پالسهای متداخل با استفاده از الگوریتم های هیستوگرام و شبکه عصبی

262- بهبود تحلیل چند باندی در استاندارد کدینگ MELP

263- فشرده سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از روشهای تجزیه تنک

264- بررسی مدیریت تحرک در شبکه های سلولی

265- روش های مختلف در نشان گذاری سیگنال های صوتی و تصویری

266- طراحی واسط کاربر رادیوی دیجیتال در حالت کلی

267- شبیه سازی، مدلسازی و تحلیل شبکه های بی سیم اقتضایی با گره های غیر همگن

268- بررسی تخصیص بهره ی پردازش به کاربران در شبکه CDMA سلولی

269- مدلسازی الکترومغناطیسی نانولوله های کربنی

270- طراحی لایه MAC در سیستم های UWB

271- بررسی شبکه های NGN و پروتکل های مربوطه

272- تولید سیگنالهای قلبی چند کاناله و تطبیق آن با داده های واقعی

273- مخابرات خط قدرت

274- بررسی درونیابی های سیگنالها بوسیله اسپلاینها و مطرح کردن روش جدید برای کاهش اعوجاج درونیابی عکس

275- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

276- مطالعه کدهای بهینه برای انواع مختلف سیستم های CDMA

277- تحلیل و مقایسه مدلهای پتانسیل عمل در عصب انسان

278- کدهای بدون نرخ گسترده

279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای

280- شبیه سازی یک شبکه ی بیسیم بر مبنای کدگذاری شبکه

281- بررسی کانال مخابراتی در شبکه محلی بیسیم OCDMA نوری مادون قرمز

282- بررسی لایه MAC تحت پروتکل IEEE 802.11

283- بررسی حل مسأله توموگرافی امپدانس الکتریکی EIT توسط الگوریتم ژنتیک

284- ساخت یکسوکننده اصلاح ضریب توان بر مبدل شپارد- تیلور

285- پیاده سازی کنترلر پیش بین برای مبدل های شپارد- تیلور و بوست توسط برد F2812

286- تکنیک ها و روش های رجیستر کردن تصاویر پزشکی

287- تحلیل اصلاح انحراف کروی و اغتشاش هوایی با استفاده از Spatial Light Modulator

288- شناسایی و تشخیص Microcalcifications در تصاویر ماموگرافی

289- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

290- لیزر های مد قفل شده غیر فعال

291- بررسی سیستم های نهان نگاری تصاویر مبتنی بر حوزه های تبدیل دو بعدی

292- ساخت ترکیب کننده فرکانسی در باند X

293- بررسی و طبقه بندی حرکات انگشتان با استفاده از سیگنال های مغزی

294- بررسی آرایه های آنتنی

295- پیاده سازی سیستم جداکننده سیگنال های صحبت مخلوط روی پردازشگر سیگنال TMS320C6416

296- طراحی و ساخت آشکارساز موجبری در باند X

297- HAARP و کاربردهای آن

298- شبیه سازی مودم BFSK بر روی خطوط PLC

299- مدل سازی و شبیه سازی لایه MAC در شبکه های بیسیم حسگری

300- شبکه های سلولی OFDMA و تخصیص کانال در آن

301- آنالیز و بررسی کدینگ های فضا- زمان در شبکه های WiMAX

302- بررسی روش های مختلف بازسازی سیگنال از نمونه های حاصل از Compressed Sensing در نمونه برداری از سیگنالهای تنک

303- بررسی روش های تحقق فیلترهای تأخیر کسری

304- بررسی اثر نویز بر مونوپالس

305- تکنیک پردازش سیگنال بر اساس فیلتر کالمن و با حجم محاسبات کاسته شده

306- استخراج عوامل پنهان در بازار تبادل ارز

307- تطبیق نتایج تست تراشه ساخته شده با مدار طراحی شده

308- کاربرد نظریه بازی در مسائل شبکه های بی سیم

309- بررسی شبکه ی اقتضایی با MAC چند کاناله

310- بررسی اجمالی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی

311- بررسی و مدل سازی بازار برق

312- بررسی همبندی در شبکه های اقتضایی موتوری 2- بعدی

313- شبیه سازی لایه ی MAC شبکه ی IEEE 802.11

314- بررسی سیستم های مبتنی بر SDH

315- بالا بردن مشخصات کیفی سیگنال صحبت با استفاده از دو میکروفن

316- بازسازی سیگنال از فاز یا اندازه تبدیل فوریه با نگرشی ویژه به بازسازی سیگنال های تنک

317- تخمین و جبران سازی کانال های تنک

318- بررسی پراکندگی باریکه ی نور از بلور فوتونی با ابعاد محدود در حوزه ی زمان

319- شکل دهی نوری سیگنالهای باند وسیع فرکانس رادیویی

320- نمایش تنک سیگنال صحبت با استفاده از یادگیری دیکشنری پارامتری

321- بررسی نوسانات در سیستم های مرتبه کسری

322- بررسی انواع روش های اندازه گیری ضریب دی الکتریک در محدوده فرکانسی مایکروویو

323- طراحی و ساخت تقسیم کننده توان ویلکینسون چند طبقه پهن باند

324- کاربرد های تجزیه تنک در پردازش تصاویر

325-  بررسی فرمت فشرده سازی تصاویر در کانال مخابراتی

326- شبیه سازی و بررسی عملکرد لینک مخابراتی ROF

327- تكميل ماتريس و كاربردهاي آن در پردازش سيگنال

328- تحلیل احتمال اتصال در شبکه های اقتضایی یک بعدی

329- مدلسازی عددی تأثیر سن بر عروق بدن انسان

330- شبیه سازی و تحلیل مشارکت و شناخت در رادیوی هوشمند

331- بررسي و ساخت توليدكننده سيگنال باند مياني براي سيستم هاي راداري

332- بررسی تمایز‌دهی سرویس در شبکه‌های بی سیم اقتضایی بر مبنای نظریه بازی‌ها

333-  استفاده از سيگنالهاي قلبي براي شناسايي اشخاص

334-  منابع تمام فيبری پالس های باريک با نرخ بالا بر اساس تقويت کنندگی پارامتری

335-  بررسی روشهای تخصیص بهینه توان در کدینگ سیستم های مخابراتی

336- بررسي و تحليل كدهاي با ساختار شبكه اي

337- طراحی الگوریتم های میان-لایه ای برای یک شبکه بی سیم مبتنی بر پروتکل HARQ

338- مقایسه ی شبکه های سلولی نسل دوم و سوم

339- طراحی میان لایهای، مدولاسیون و کد گذاری وفقی

340- فشرده سازي با اتلاف به روش كاهش آنتروپي

341- بررسی روش های خطی سازی تقویت کننده های توان DVBT

342-  توابع وانیر متمرکز در مکان برای مُدهای انتشاری پلاسمون‌های سطحی

343- کاربرد سیستم های مخابراتی در شبکه های هوشمند قدرت

344-  مفهوم ناوردایی در الگوریتمهای جداسازی منابع تنک و کاربرد آن در تخمین جهت انتشار امواج

345-  شبيه سازي عملکرد لينک مخابراتي ROF در حضور اثرات غير خطي

346- تخمین کانال OFDM

347-  بررسي تأثير پديده ي تسخير كانال بر عملكرد لايه ي مك شبكه هاي بي سيم محلي

348- شبيه سازي پروتکل حلقوي در شبکه هاي بيسيم

349- کاربرد نظریه اطلاعات در انتخاب یک مجموعه دارایی در بازار بورس

350-  بررسی و تحلیل زمان بندی ارسال در سیستم WiMAX

351- De-interleave کردن قطار پالس هاي يک سيستم ESM با استفاده از تبديل هاف

352- پردازش سيگنال های تنک

353- طراحي يک آزمايش براي برد TMS320C6416TDSK براي آزمايشگاه DSP

354- طراحي، شبيه سازي واعمال کدهاي بلوکي خطي در يک سيستم wireless نوري  

355- شبیهسازی سیستمهای دسترسی چندگانهی زمان گسترده

356- بررسی و مقایسه روش های مختلف کدینگ کانال

357- جبران خطاي کانال در سيست مهاي رادار

358- تحليل و شبيه سازي مسيريابي چند مسيره در شبكه هاي VANET

359- تحليل و بررسي مدل عصبي Hindmarsh Rose   

360-

361- بررسی اثر کدینگ آنالوگ و دیجیتال در گذردهی سیستم

362- مطالعه شبکه های مخابرات بی سیم نسل ٤ و استاندارد LTE

363- ظرفيت دسته اي از شبکه هاي رله در حالت معين خطي

364-

365- بررسي تطبيقي روشهاي خوشهيابي در تصاويرMRIمغزي

366- تشخیص حرکت انگشتان دست با استفاده از پردازش سیگنالهای مغزی

367- اسپلاين‌ها

368- تخمین کانال OFDM با روش MUSIC

369- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری خطای کانال مخابراتی

370- موقعیتیابی متحرک از طریق GPS و GSM

371-  بررسی و تحلیل تخصیص منابع در شبکههای سلولی OFDMA در حالت چندپرشه

372- کاربرد نظریه بازیها در شبکه های شناختی

373- بررسی و تحلیل میدان های تصادفی مارکوف و کاربردهای آن

374- بررسي كاربردهاي تجزيه منابع تنك در پردازش سيگنال هاي ژنتيكي

375-

376- Hough Transformبررسی روش های دسترسی سريع به

377-  بررسي و ارائهي الگوريتمهاي مسيريابي در شبکههاي اقتضائي خودرويي

378- کاربرد تبديل موجک درآشکارسازي سيگنالهاي ضعيف رادار

379- بررسی ارسال صحبت از طریق شبکه ZigBee

380- معرفی تقطیر کوانتومی و ارائه ی روشی جدید برای آن

381- استاندارد 802.11 MAC پيادهسازي بستر نرمافزاري زيرلايه

382- ادغام زیرساخت های جاده ای و خودروها

383- مروری بر کانال پخش