گرايش کنترل: (کارشناسی)

Control (BSc)

Those marked with * contain English abstracts

1- بررسی انواع کارت هوشمند

2- تعيين موقعيت شناور با دقت بالا با استفاده از GPS

3- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری ولتاژ

4- طرهحی نرم افزار مدار واسط RJ45 به USB

5- تعيين مشخصات تجربی موتورهای اولتراسونيک

6- بخش ديجيتال نمونه آزمايشگاهی يک سيستم جمع آوری داده

7- الگوريتمهای شناسايی سيستمهای غير خطی وينر

8- همگرايی در شناسايی سيستمهای غير خطی مدل وينر

9- کاهش درجه سيستمها

10- بررسی کاربرد انرژی های نو در صنعت نفت

11- کابرد شبکه های عصبی مصنوعی در تشخيس الگو

12- تخمين تراوايی مخازن هيدروکربنی به کمک شبکه های عصبی

13- کنترل 8 پورت RS-232

14- تعليق مغناطيسی و طراحی يک کنترل کننده برای يک مدل ساده آزمايشگاهی

15- آشکار سازی غير همدوس برای سيستمهای کد شده فضا-زمان

16- پياده سازی سخت افزار مينيمم سيستم 486  *

17- طراحی و شبيه سازی کامپيوتری رفتار رويت کننده برای کنترل کننده MBC

18- طراحی و ساخت رباتهای AGV با کاربرد های USAR و EOD

19- گسترش نظزيه شواهد دمپستر افر به تئوری امکان و احتمال

20- نرم افزار مبتنی بر وب خبرگزاری

21- بررسی اثر گذاری مکان صفر و قطب ها روی پاسخ پله سيستمهای خطی

22- سخت افزار مدار واسط RJ45 به USB

23- مطالعه و مقايسه روشهای تخمين حالت

24- بررسی استانداردهای تلويزيون ديجيتال

25- پارامتريزه کردن کنترل کننده های چند ورودی و چند خروجی

26- درايور لينک امن در محيط ويندوز

27- طراحی يک آب شيرين کن خورشيدی  *

28- طراحی سخت افزار رمز RSA بر روی برد يونيورسال

29- طراحی و پياده سازی وب سايت معاونت دانشجويی دانشگاه شريف

30- شناسايی سينماتيک و ديناميک روبات ياسکارا (MOTOMAN)

31- پردازش E-mail  خودکار  *

32- طراحی و ساخت کنترل کننده ميکروپروسسوری سريع و دقيق دما

33- بررسی DSP های موجود برای کاربرد در کنترل کننده پيش بين

34- ساختار سيستمهای اسکادا

35- بررسی آزمايشگاهی و ساخت PLL مرتبه صفر

36- کنترل کننده های PID فازی

37- امکان سنجی کنترل برج تقطير با کنترل پيش بين

38- پارامتريزه کردن سيستمهای تک ورودی تک خروجی

39- يادگيری قوانين فاژی با الگوريتمهای ژنتيکی

40- نرم افزار نمايش و پردازش سيگنال

41- بهينه سازی برنامه های کنترل کننده های PI,DMC,QDMC,DDMC

42- الگوريتمهای بهينه سازی تکاملی

43- تحليل اوليه تغيير شکل سيگنال الکترومغناطيسی در برخورد با نقص در فلزات

44- بررسی سيستم سيگنال دهی کانال مشترکNo.7 در فرآيند انتقال داده

45- پياده سازی الگوريتمهای پردازش رادار پالس داپلر بر روی برد DSP

46- بررسی اثبات پايداری کنترل کننده های EDMC

47- طراحی و پياده سازی سيستم کنترل سيستم اتوماتيک جوشکاری قوس

48- شبيه سازی و ساخت سوئيچ انتقال استاتيک

49- مسير يابی بهينه برای روبات سيار به کمک مکانيک جامدات

50- طراحی و ساخت کنترلر PID ديجيتال

51- بررسی پردازش سيگنالهای ماوراء صوت در آزمون غير مخرب مواد

52- کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تنظيم پارامترهای PID

53- بررسی توابع SPR و PR توسط مکان صفرها و قطب های تابع تبد يل

54- کنترل و سرپرستی داده

55- بررسی سيستمهای PR و SPR  *

56- پيش پردازش و پردازش سيگنالهای مغناطيسی

57- به کارگيری شبکه عصبی در تعقيب هدف در انسان

58- کاربرد شبکه حوزه کنترلگر (CAN) در کنترل موتور خودرو

59- مطالعه و بررسی رادارهای LPI و سيستمهای ESM مربوطه

60- مسير يابی روبات سيار با کمک ديناميک سيالات

61- طراحی کنترل کننده در حوزه فرکانس برای هواپيمای در معرض گشتاور پيوندی اينرسی

62- ساخت و بررسی PLL مرتبه صفر

63- پورت USB و ارتباط با آن از طريق خانواده ميکروکنترلر 8051

64- تجزيه و تحليل سيگنال EMG

65- رد يابی حرکت در اشياء صلب در تصاوير متوالی

66- شبيه سازی Water Flooding با استفاده از Visual Basic  *

67- بررسی روشهای اندازه گيری از دور  *

68- بررسی استراتژی های انرژی در ايران  *

69- تأ یید بازشناسی OCR فارسی با کمک شواهد تصویری نوشتار پیوسته دست نویس *

70- بررسی دینامیک و مدلسازی سیستمهای رباتیک با درجه آزادی بالا

71- تحلیل و طراحی سیستمهای کنترلی با استفاده از نرم افزار *

72- بررسی جامع کاربردهای تبدیل موجک در صنعت نفت *

73- طراحی و ساخت گریپر ربات *

74- مونیتورینگ و کنترل و استفاده از کنترل بیهنه در بهینه سازی فرآیند سیلاب زنی در چاه های هوشمند *

75- بررسی مقایسه ای MPC های صنعتی *

76- اصلاحات در صنعت برق و بررسی مدل ایران *

77- طراحی دو نوع کنترل کننده ی دیجیتال به روش مستقیم برای مبدل PFC و مقایسه آنها *

78- ساخت مدلهای قابل حل برای تحقیق در EIT  *

79- بررسی روشهای کنترل مبتنی بر مدل  *

80- نوفه گیری از داده های زمانی مخازن نفتی با استفاده از روش بسته های موجک  *

81- کاربرد شبکه های عصبی در کنترل سیستمهای دینامیکی  *

82- طراحی و ساخت یکسوساز شش پالسه تریستوری  *

83- طراحی سیستم کنترل و مدیریت موتور خودرو  *

84- الگوریتم طراحی بهترین پاسخ گذرا بر مبنای فیلتر چبی چف  *

85- طراحی و ساخت سنکرون ساز برای سیستم های آشوبگونه  *

86- پیش بینی قیمت های بازار فارکس  *

87- شبکه های عصبی وفقی  *

88- ساخت یک نمونه شبیه ساز دیجیتال سیگنال های مغزی 

89- پیش بینی بار بلند مدت توسط شبکه های عصبی و سیستم خبره  *

90- مدل سازی خطی و غیر خطی قلب با نگاهی به آشوب  *

91- بررسی شبکه های کامپیوتری و مفاهیم اساسی  *

92- انرژی باد در سیستم های تولیدات پراکنده انرژی الکتریکی 

93- کاربرد پروتکل SIP در زیر ساخت مخابرات  *

94- مدیریت، بهینه سازی و به روز سازی فرآیند تولید از مخازن نفتی به صورت حلقه بسته در شرایط وجود عدم قطعیت در پارامترهای مخزن  *

95- طراحی رادار اتوماتیو  *

96- تحلیل، شبیه سازی، پیاده سازی و سنکرون سازی سیستم های آشوبناک  *

97- بهینه سازی فرآیند استحصال نفت به کمک تزریق آب با استفاده از نظریه کنترل بهینه  *

98- کنترل مبدل های DC-DC به روش شکل دهی انرژی  *

99- مروری بر منطق فازی و کاربرد آن در کنترل سیستم ها  *

100- طراحی و ساخت کنترلر حافظه Flash  *

101- شناخت مسایلی از مهندسی کنترل در صنایع نفت و گاز  *

102- تحلیل عملکرد سیستمهای SCADA در صنعت *

103- طراحی کنترل کننده پیش بین بر مبنای مدل برای سیستمهای دینامیکی خطی *

104- کنترل سیستم مرکب از آونگ برگشته و موتور الکتریکی: رویکرد سیستمهای خطی وابسته به پارامتر *

105- طراحی اتوماتیک نقشه یک Campus *

106- بررسی و مقایسه انواع روشهای استفاده از سیستمهای آشوبناک در مخابرات ایمن *

107- بررسی مناقصه های بازار برق *

108- امنیت در کارت هوشمند *

109- مدلسازی و کنترل تأخیر در سیستم قضایی *

110- بررسی و مقایسه انواع روشهای استفاده از سیستمهای آشوبگونه در مخابرات دیجیتال *

111- بررسی نیازمندیهای کنترلی و نظارتی تأسیسات سرچاهی و طراحی یک سیستم SCADA و ESD برای این منظور *

112- طراحی کنترل پیش بین برای مبدل های dc-dc و کاربرد آن در یکسوکننده های اصلاح کننده ی ضریب توان *

113- بررسی و تحلیل کدینگ AMR در شیکه موبایل *

114- پیش بینی میان مدت بار توسط شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم خبره *

115- کد کردن اسامی خاص برای استفاده در پایگاه های داده *

116- بررسی هدف پنجره زمان واقعی *

117- کاربرد هوش مصنوعی (شبکه عصبی و منطق فازی) در شناخت مخازن نفتی *

118- برنامه ریزی تولید در کوتاه مدت در شبکه های تجدید ساختار شده *

119- تحلیل سیستم های دینامیکی با مشتقات کسری از نظر پایداری *

120- طراحی عامل های هوشمند برای قیمت دهی در بازار برق *

121- کنترل نوسانات قیمت در بازار مسکن به روش تحلیل دینامیکی سیستمها *

122- طراحی سیستم کنترل فرمان فعال چرخ های جلوی خودرو *

123- تحلیل و کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی *

124- سیستم اتوماسیون شبکه توزیع

125- کنترل ترافیک با استفاده از منطق فازی

126- بررسی پدیده ی افزایش بدهی بانک نظام بانکی کشور به بانک مرکزی

127- پیش بینی ورشکستگی شرکتهای تجاری با استفاده از روش شبکه های عصبی

128- طراحی و تحلیل سیستم های کنترل دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB

129- تحلیل و شبیه سازی سیستم کنترل ربات های همکار

130- روش های پیشرفته طراحی کنترل کننده PID

131- مروری بر منابع انرژی تجدید پذیر

132- مدلسازی ترافیک جهت کنترل هوشمند چراغهای راهنمایی

133- بررسی و تحلیل تخت طبی Total Care

134- تحلیل مانایی پایداری در تقریب سیستم های کسری

135- حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری

136- بررسی روش های نوین کنترل مقاوم

137- تشخیص و استخراج نویز های تناوبی در سیگنال های صوتی و حیاتی با استفاده از فیلتر کالمن

138- طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مختلف برای مبدل AC/DC

139- آموزش شبکه های باز گشتی عصبی- فازی با استفاده از الگوریتم PSO برای مدلسازی سیستم های غیر خطی

140- مطالعه و مدیریت ریسک در بازار برق

141- ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی

142- روش های تنظیم خودکار کنترل کننده های PID با رویکرد غیر پارامتری

143- شبیه سازی دستگاه جوش الکترونیک قدرت

144- تصمیم گیری بهینه در محیط های دینامیکی با وجود عدم قطعیت

145- اثر گسسته سازی توابع کسری در کارایی کنترل کننده PID

146- دنبال کردن اشیاء متحرک

147- پیاده سازی ممیز ثابت برای یک پردازشگر سیگنال سه فاز جهت تجزیه و تحلیل مولفه های متقارن در حوزه زمان

148- طراحی جبران ساز دیجیتال با فرکانس نمونه گیری پایین جهت کنترل یک ساختار انعطاف پذیر

149- روش های کنترل هارمونیک های جریان و ولتاژ

150- استخراج منابع پنهان در بازار فارکس

151- شکل دهی پالس های کوتاه نوری

152- آشنایی با طراحی و شبیه سازی برخی از کنترل کننده های پیش بین (DMC, GPC, MAC )

153- کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی بار و قیمت در بازار برق

154- استفاده از روش تقلید در طراحی جبران ساز دیجیتال برای سیستم کنترل سرعت خودرو

155- کنترل قند خون برای بیماران دیابت نوع یک به وسیله کنترل کننده مقاوم  ∞H

156- مدل سازی توربین بادی با مرتبه کسری

157- کاربرد روش های کنترلی در اقتصاد

158- کنترل غلظت قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 با روش دنباله روی مدل مرجع و بهینه سازی H

159- پایدار سازی پاندول دولینکه معکوس توسط روش یادگیری فعال

160- کاربرد روش های کنترلی در اقتصاد

161- ارائه یک فیلتر کالمن بهبود یافته و کاربرد آن در پیش بینی زلزله

162- شبیه سازی بیت کوانتومی ابررسانا بر پایه ی جابجایی بار

163- مدل سازی آزاد سازی قیمت برق و روش های کنترلی

164- طراحی کنترلر خطی تبار برای مبدل بوست

165- طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک

166- طراحی و ساخت کنترلر دستگاه برش CNC

167- پیش بینی قیمت طلا در بورس با استفاده از شبکه عصبی

168- بررسی اثر کنترل کننده PID در سروومکانیزم رادار

169- مدیریت و کنترل سیستمهای ریلی

170- طرح تجاری برای تولید فرستنده های DVBT

171- طراحی کارت A/D و D/A قابل نصب در باس PCI رایانه

172- پیاده سازی الگوریتم های کنترل کلاسیک و کنترل کننده پیش بین بر ربات تعقیب کننده خط

173- بررسی کنترل کننده ها در خودروهای هایبرید

174- الگوریتم ژنتیک

175- استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی در طراحی سیستمهای کنترلی

176- کنترل فازی یک ربات دو چرخ

177- الگوریتم های کنترلی جهت کنترل قند خون در بیماران دیابتی

178- بررسی ساختار و کاربرد انواع اندازه گیرهای الکتریکی در یک حلقه کنترل صنعتی

179- پیاده سازی عملی کنترلر خطی تبار برای مبدل بوست

180- شبیه سازی و مقایسه الگوریتم های یادگیری تقویتی در بازی مکرر معمای زندانی ها

181- مطالعه و شبیه سازی الگوریتم یادگیری تقویتی در مسأله ی یادگیری تابع تقاضای بازار

182- کنترل دینامیکی تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور

183- طراحی کنترل کننده فیدبک برای سیستم تعلیق خودرو H2 و حالت H

184- جدا سازی سیگنال های صوتی با استفاده از روش هندسی بر مبنای ادراک شنوایی انسان

185- بررسی سیستمهای آشوبناک و روشهای کنترل کلاسیک آنها

186-  طراحي کنترل کننده مقاوم براي مبدل رزونانسي سري با استفاده از ترکيب مدل هاي چندگانه

187-  مدلسازی و تصمیم  گیری بیزین در هوش مصنوعی

188- بررسي سياست هاي بخش انرژي هاي نو و معرفي روشي براي گزينش و كنترل آنها

189- تحلیل تقاوم در سیستمهای کنترل چند متغیره با استفاده از نظریه اختلال

190- آشكارسازي و تشخيص اشياي ثابت با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين

191- کنترل روبات دوچرخ باربر با روش های فازی و کمترین تعداد سنسور ممکن

192- طرّاحي و پياده‌سازي يک کنترل‌کننده‌ي فازي  براي سيستم توپ و صفحه

193- بازی اقلیت و کاربرد آن در کنترل ازدحام

194- بررسي پايداري سيستم‌هاي تاًخيردار كسري

195-  كنترل نيرو و حركت در يك روبات جراح

196- :شبيه سازي و تحليل اثر کشش الاستيک روي رسانندگي نانولوله ي کربني (5,0)  در دماي پايين

197- پیرایش تقریب های مستطیلی و ذوزنقه ای برای دیجیتال سازی توابع تبدیل آنالوگ شامل صفر و بیش از یک قطب

198-  طراحی و پیاده سازی کنترل کننده به روش شکل دهی انرژی برای مبدل های شبه رزونانسی

199- مروری بر منطق فازی و کاربرد های آن در کنترل غیر خطی

200- کنترل تاثيرات طرح هدفمند کردن يارانه ها

201-  بررسي عملكرد ارتباط دو پروسسور در طراحي مبتني بر TLM

202-  بررسی سيستمهای کنترلی اسکادا

203- مدلسازی مرتبه کسری سیستمهای رفتاری

204- بررسی و آنالیز مدلسازی سیستمهای رفتاری

205- بررسي روش‌هاي اتوماسيون

206- طرّاحي و پياده‌سازي يک کنترل‌کننده‌ي غيرخطّي براي يک سيستم تعليق مغناطيسي

207- يک الگوريتم بهينهسازی بر پايه تئوری فرکتالها

208- شبيه سازي سيستم هاي هوشمند به منظور کنترل تخصصي

209-  مسائل امنيت در شبکههاي اقتضايي

210- بررسي ديناميکي تاثير نويز در تحريک‌پذيري سلول‌های عصبي

211- پيادهسازي آنالوگ مشتق و انتگرالگيرهاي مرتبه کسري

212- پياده سازي ديجيتالي مشتق و انتگرالگيرهاي مرتبه کسري

213- بررسی روشهای پایداری سنجی سیستم های مرتبه کسری

214- کنترل مکان در موتور های القایی