گرايش کنترل: (کارشناسی ارشد)

Control (MSc)

1- راه يابی و تعيين نقشه و موقعيت ربات متحرک  *

2- بررسی مقايسه ای روشهای مختلف همزمان سازی های آشوبگونه يکسان

3- بررسی و همزمان سازی سيستمهای آشوبگونه مختلف

4- شناسايی سيستمها در حلقه بسته

5- سيستم کنترل آتش

6- طراحی کنترل کننده GPC در حوزه فرکانس برای سيستمهای درجه 2

7- انتخاب افق پيش بين مناسب در طراحی کنترل کننده های پيش بين برای سيستمهای نوسانی

8- تشخيص زاويه سمت با استفاده از گيرنده های GPS

9- کنترل فازی- تطبيقی مبتنی بر مد لغزشی سيستم انتقال نوسانی

10- طراحی و ساخت کنترل کننده پيش بين

11- مدل کردن و کنترل Stewart platform توسط کنترل کننده پيش بين

12- کنترل تصادفی سيستمهای ابعاد وسيع دو سطحی با استفاده از اصل پيش بينی تعامل

13- کنترل تطبيقی زمان- حقيقی دريچه گاز الکترونيکی مبتنی برشبکه های عصبی- فازی

14- تعیین ضرایب چند جمله ای مشخصه سیستم بر اساس پاسخ گذرای آن

15- تحلیل و طراحی یک ساختار AQM تطبیقی به منظور کنترل ازدحام و فراحم کردن QoS مطلوب در اینترنت

16- کنترل تطبیقی چند مدله مبتنی بر مد لغزشی

17- کنترل جانبی هواپیما برای پیروی از فرمان گردش در حضور اغتشاشات جوی

18- ردیابی هایبرید اهداف مانور دهنده به کمک ردیاب نوری *

19- کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری *

20- طراحی و ساخت کنترل کننده پيش بين

21- تحلیل و طراحی سیستمهای منترلی با استفاده از نرم افزار *

22- بررسی جامع کاربردهای تبدیل موجک در صنعت نفت *

23- طراحی و ساخت گریپر ربات *

24- مونیتورینگ و کنترل و استفاده از کنترل بیهنه در بهینه سازی فرآیند سیلاب زنی در چاه های هوشمند *

25- بررسی مقایسه ای MPC های صنعتی *

26- طراحی وساخت کنترل کننده پیش بین PFC *

27- بررسی روشهای سنکرون سازی سیستمهای Hyperchaotic و ارائه یک روش جدید *

28- مدلسازی و کنترل مبدلهای DC/DC به صورت سیستمهای تکه ای آفاین *

29- شبیه سازی و کنترل هوشمند نورون های حرکتی در نخاع برای حرکت روبات های دوپا *

30- بهینه سازی همزمان سیگنال ورودی و پارامترهای کنترل کننده *

31- طراحی الگوریتم بهینه سازی چند منظوره MOPSO-B-SA و حل پخش بار چند منظوره توسط آن

32- طراحی بهینه کنترل کننده برای سیستمهای غیر خطی مستوی  *

33- بالا بردن قابلیت اجرای کنترل کننده پیش بین مدل برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری  *

34- بهینه سازی کنترل کننده PID با مرتبه کسری و مقایسه با PID معمولی  *

35- کاهش پیچیدگی های محاسباتی کنترل کننده پیش بین جهت کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری 

36- الگوریتم های مناسب سیستم های ناوبری اینرسی در کاربرد های رباتیک  *

37- کنترل مقاوم و تطبیقی سیستم های رباتیکی تعاملی چند بازویی  *

38- استفاده از کنترل امپدانس در ربات ها و کاربرد آن در شبیه سازی محیط بدون جاذبه

39-   بررسی نوسان در سیستم های مرتبه کسری