گرايش قدرت(کارشناسی ارشد ):

Power (MSc)

1- مشابه سازی رفتار و بررسی روشهای کاهش حساسيت رله های حفاظتی در محيط های هارمونيکی

2- بررسی و مقايسه رفتار ديناميکی توربين و ژنراتورهای نيروگاه های بادی

3- طراحی مقره های اندازه گيری جريان با کمک حسگرهای اندوکتيو و روگوفسکی  *

4- طراحی رگولاتور بهينه AC توان متوسط برای کاربرد در سيستمهای متحرک ريلی

5- تحليل ديناميکی پايداری ولتاژ و مقايسه آن با روشهای تحليل استاتيکی

6- مديريت توان راکتيو در سيستمهای قدرت تجديد ساختار شده

7- برنامه ريزی توليد در شبکه سراسری ايران از ديدگاه قابليت اطمينان سيستم  *

8- بررسی مشکلات کارکرد موازی واحد های نيروگاه مجتمع پتروشيمی رازی با شبکه و ارائه راهکار  *

9- بررسی عملکرد جزيره ای و کنترل ولتاژ در سيستمهای توزيع با حضور توليد پراکنده

10- تخصيص هزينه های شبکه انتقال در سيستمهای تجديد ساختار شده بر اساس نظريه بازی ها  *

11- طراحی ماشينهای ديسکی مغناطيس دائم در ميکروتوربينها

12- جبران اثرات ناشی از لقی جعبه دنده ها در سيستمهای کنترل موقعيت با استفاده از موتور dc

13- ارزيابی قابليت اطمينان سيستمهای بهم پيوسته با استفاده از مدل سلامت عمومی سيستم

14- بررسی اثر روشهای کنترل سرعت بر بازده موتورهای القايی سه فاز

15- قيمت گذاری توان راکتيو در بهره برداری بهينه از شبکه های تجديد ساختار شده  *

16- طراحی پايدار ساز سيستم قدرت برای نيروگاه بيستون کرمانشاه

17- جايابی بهينه ادوات FACTS برای جلوگيری از گرفتگی خطوط انتقال  *

18- مطالعه کارايی روشهای تشخيص خطا با استفاده از موجک و پيشنهاد روش جديد تشخيص خطای با امپدانس بالا  *

19- مديريت سيستم انتقال با قيمت گذاری ATC   *

20- طراحی پوشش داخلی مخزن ترانسفورماتورهای روغنی و بررسی طراحی عايق داخلی يک ترانسفورماتور خشک رزينی

21- تاثير بار گذاری خطوط بر پايداری گذرا در حضور VPFC

22- شناسايی ژنراتورهای همپا در شبکه قدرت  *

23- مطالعه عوامل موثر بر طراحی فيلترهای اکتيو سه فاز و ارائه يک طرح بهينه جهت کاهش حجم فيلتر

24- کنترل اتوماتيک توليد در محيط تجديد ساختار شده  *

25- طراحی و ساخت يک اينورتر چند سطحی به منظور کنترل سرعت موتور القايی  *

26- بهبود کارآيی درايو DTC موتور القايی با استفاده از کنترل برداری گسسته اينورتر

27- تدوين روش بهينه سازی طراحی عايق يک ترانسفورماتور فوق توزيع به کمک محاسبات توزيع ميدان الکتريکی

28- به کار گیری و قیمت گذاری واحدهای تولید پراکنده در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

29- بررسی رفتارهای آشوبی در مبدلهای رزونانسی

30- مدل بازار توان راکتیو از دیدگاه پایداری ولتاژ

31- آنالیز و بررسی قابلیت اطمینان در محرک های الکتریکی *

32- مکان یابی بهینه سوئیچ ها در سیستم توزیع *

33- طراحی و شبیه سازی یک سیستم برق رسانی برای شبکه مترو *

34- روش آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی با توجه به مشخصات انتشار این سیگنال در کابل XLPE  *

35- محاسبه ضرایب اطمینان مؤلفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت *

36- مدلسازی دقیق حالتهای گذرای ترانسفورماتور توزیع در برابر موج ولتاژ صاعقه (با استفاده از روش مُدال) *

37- تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور در شرایط هارمونیکی و اضافه بار *

38- استفاده از روش SVPWM در اینورتر های موازی جهت بهبود عملکرد سیستم *

39- بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM *

40- کمینه سازی تلفات در درایو موتور القایی کنترل شده به روش مبتنی بر میدان با استفاده از الگوریتم جستجو *

41- کنترل بار- فرکانس واحد بخاری توس با استفاده از روش طراحی PCR *

42- بررسی رقابت گریزی در بازار انرژی و روشهای کاهش آن *

43- تخصیص و قیمت گذاری رزرو چرخان در محیط تجدید ساختار شده *

44- طراحی بهینه الگوریتم کنترلی فیلترهای فعال موازی به منظور جبران فلیکر در صنایع کوچک *

45- برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری واحدهای تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته *

46- الگوریتم جدید کنترل محرکه موتور القایی با قابلیت تحمل خطا *

47- مطالعه امتیاز مالی انتقال در بازار برق و تعیین راهبرد پیشنهاد قیمت آن  *

48- طراحی و اجراء جبران کننده برای یکسوساز منبع تغذیه مخابراتی سه فاز با خاصیت اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده دیجیتال TMS320F2812  *

49- ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی چند منظوره در ترانسفورماتور 

50- شبیه سازی و بررسی رفتار دینامیکی نوسانات توان توربین- ژنراتورهای بادی در شبکه قدرت

51- بررسی تأثیر ژنراتورهای بادی در پروفیل ولتاژ  *

52- بررسی و مدل سازی سیستم گرمایشی امپدانسی خطوط لوله بلند  *

53- بررسی و بهینه سازی کنترل سیستم های چند ماشین- تک مبدل در کاربرد های ریلی  *

54- مدل سازی و کنترل موتور سوئیچ رلوکتانس به عنوان موتور پیشران در خودرو های برقی  *

55- جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری فازوری به منظور تخمین حالت  *

56- برنامه ریزی مشارکت واحد های تولید با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان  *

57- کنترل مقاوم موتور القایی با استفاده از ترکیب داده ها  *

58- بررسی پایداری فرکانسی شبکه های قدرت با WAMS

59- ارزیابی به هنگام پایداری ولتاژ با استفاده از داده های محلی

60- بررسی و مطالعه فنی کاربرد جبران ساز ایستای توزیع شده سری در سیستمهای انتقال

61- مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت تجدید ساختاریافته با هدف بهبود پایداری ولتاژ

62- پایش پایداری سیگنال کوچک سیستمهای قدرت با استفاده از داده های PMU

63- مطالعه رفتار دینامیکی توربین های بادی سرعت ثابت و با ژنراتور از دو سو تغذیه

64- تعیین جدول زمان بندی بهینه برای بیشترین استفاده از انرژی بازتولیدی ترمز قطار در سیستم مترو

65- بررسی، مدلسازی و ارزیابی طرح های متمرکز و گسترده اتوماسیون توزیع از نقطه نظر قابلیت اطمینان

66- مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با رویکرد آنالیز هزینه/ ارزش

67- برنامه ریزی بهینه توسعه نیروگاه های بادی در سیستم های قدرت از نقطه نظر قابلیت اطمینان

68- طراحی کنترل کننده ی غیرخطی بر اساس پسیو بودن سیستم برای یکسوکننده سه فاز با قابلیت اصلاح ضریب توان ورودی

69- مدلسازی، بررسی و مقایسه چیدمانهای متداول تجهیزات اتوماسیون پست جهت ارزیابی قابلیت اطمینان پست های خودکار

70- مدل سازی و پیش بینی سرعت باد با استفاده از منطق فازی و محاسبه قابلیت واحدهای بادی با استفاده از آن

71- ارزیابی سطح قابلیت اطمینان شبکه انتقال جهت استفاده در برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه انتقال

72- طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتور الکترونیکی جهت استفاده در سیستم توزیع

73- ارزیابی بهینه ذخیره گردان و تأثیر آن بر پایایی سیستم قدرت

74- طراحی و ساخت یکسوکننده سه فاز/ سه کلیده/ سه سطحی VIENNA I با قابلیت کار با ولتاژ ورودی نا متقارن

75- بهبود عملکرد فیلترهای فعال موازی با روش کنترلی دروپ

76- طراحی و ساخت شارژ کننده خورشیدی با توانایی جذب حد اکثر توان

77- طراحی درایور الکتریکی برای سیستم های فرمان با سیم

78- مدل سازی سیستمهای اتوماسیون پست های فشار قوی و بررسی خطای عملکردی

79- آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی در کابلهای ولتاژ بالای XLPE به صورت به هنگام

80-  ارزيابي پايداري گذرا با استفاده از اندازهگیریهاي سنکرون فازوري

81- روش آشکار سازي سيگنال تخليه جزئي با توجه به مشخصات انتشار اين سيگنال در کابل XLPE

82-

83- بهبود مديريت گرفتگی شبکه های انتقال و تخصيص هزينه گرفتگی در سيستم های قدرت تجديد ساختار شده

84- طراحی سيستم کنترل بار-فرکانس واحد نيروگاهی آبی دارای توربين فرانسيس با استفاده از کنترل تطبيقی

85-

86-  تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دوتحریکه بدون جاروبک

87-  بررسی دینامیک اقتصادی بکارگیری سیستمهای اسکادای توزیع

88-  مدلسازي كابل XLPE براي مطالعات حالت گذراي فركانس بالا و بویژه مطالعات انتشار تخليه جزئي

89- طراحي و شبيه سازي درايو بهينه براي موتور القايي تکفاز با استفاده از خازن سوييچ شونده

90- برنامهريزي تعميرات واحدهاي توليدي در سيستمهاي قدرت تجديدساختارشده در حضور واحدهاي بادي