In the name of God

Welcome to the course page

FT Fall 1392

Computer Assignments:

Computer Assignment-1:

FT_CA1.pdf (download)************************PLI.rar (download)***********************PLI_HLfault_Proc.rar (download)

Computer Assignment-2:

CA2_Part1.rar (download)**********************CA2_Part2.rar (download)*****************CA2_Part3.rar (download)

 

Final Project:

تاریخ تحویل: روز قبل از اولین امتحان ترم جاری***************************لینک دانلود تمرین

توضیحات اضافی:

برای اجرای پروژه باید 4 مقاله ذکر شده در فاز یک مطالعه شود.

مدت زمان انجام بخش اول فاز یک 10 روز است (22 آذر). پس از انجام این بخش گزارشی چند صفحه ای از روند انجام کار به همراه نتایج بدست آمده به آدرس ایمیل ذکر شده در صورت پروژه ارسال نمایید. 

پس از تایید بخش یک فاز اول توسط دستیار آموزشی ( تایید از طریق ایمیل)، بخش های 2 و3و4 فاز یک و همچنین فاز دوم کار باید انجام شود. 

مهلت تحویل هر بخش متعاقبا اعلام می شود. 

همانند سایر تمرینات، در صورت تاخیر در تحویل هر بخش، نمره کسر خواهد شد.

در ضمن این پروژه به صورت فردی (نه گروهی) باید انجام شود.

با توجه به اینکه نمره این پروژه مجموع نمرات پروژه نهایی و تمرین کامپیوتری نهایی است، پیشنهاد می شود دانشجویان در انجام آن کوشا باشند.

 

 

 

*