دانشکده مهندسی برق : درس کنترل صنعتی   استاد درس : دکتر مهران جاهد

Industrial_Control_Syllabus_Fall_1384.pdf

Force_Acceleration_and_Torque_Tutorial.pdf

Industrial_control_HW_Set_2.pdf

Strain_Gage_Tutorial.pdf

COMBUSTIBLE_GAS_INTR.pdf

Combustible_IR_VS_CATALYTIC.pdf

Summary_Automation_Sensors_tutorial.pdf

HW_3_Fall_84.pdf

LADDER_LOGIC_Tutorial.pdf

Introduction_to_PID_Control.pdf

HW_4_and_5_Fall_84.pdf

PID_Example_DC_Motor_Speed_Control.pdf

Example_DC_Motor_State_Space_position_Controller.pdf

HW_6_Fall_84.pdf

HW_Extra_Credit_Fall_84.pdf

 

  email: industrialcontrol@ee.sharif.edu
Web: http://ee.sharif.edu/~industrialcontrol

SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLGY