زمانهای دفتر برای نیمسال نخست ٩٧-١٣٩٦

١- یکشنبه   ١٠:٢٠-٠٩:٠٠
٢- سه شنبه ١٠:٢٠-٠٩:٠٠
٣- با هماهنگی از پیش ( برای هماهنگی در زمانهای یاد شده در بالا به شماره ٥٩١٨[٦٦١٦-٠٢١] زنگ بزنید)

فرستادن نامه الکترونیکی (Email)

١- نامه های الکترونیکی را به آدرس ksadeghi@sharif.edu بفرستید
٢- بدلیل دریافت نامه های غیر شخصی بسیار زیاد، پاره ای از نامه ها ممکن است دیده نشوند
٣- برای اطمینان از دیده شدن نامه خود، موضوع (Subject) نامه را با "888" ( یعنی ٣ بار عدد ٨ انگلیسی ) آغاز کنید:
( برای نمونه، موضوع نامه اینگونه خواهد شد: . . . Subject: 888 Resume )