موعد تحويل تمرينها :

 

سري اول   5/12/85

سري دوم   18/1/86

سري سوم و چهارم   27/1/86

سري پنجم   3/2/86

سري ششم   10/2/86

سري هفتم   17/2/86

سري هشتم   24/2/86

سري نهم   7/3/86

 

-------------------------------------------

 

برای رفع مشکل در ديدن متن درس

و تمرينها، فونتهای روی سايت را در اين

آدرسها در رايانه خود کپی کنيد

C:\Windows\Fonts

و

Adobe\Acrobat\Resource\Font