تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله: یکشنبه 15 بهمن 1391 (3 فوریه 2013)
اعلام پذیرش مقالات: دوشنبه 23 بهمن (11 فوریه 2013)
ثبت نام با تاخیر: چهارشنبه 25 بهمن (13 فوریه 2013)
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: یکشنبه 6 اسفند
تاریخ برگزاری: 8 و 9 اسفند

 

Valid XHTML 1.0!