تماس با ما

تلفن: +98 (21) 66165908
فکس: +98 (21) 66023261
پست الکترونیکی: pdc2013@ee.sharif.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق، طبقه پنجم
دبیرخانه چهارمین کنفرانس تخلیه جزیی در تجهیزات الکتریکی
کدپستی 11365-9363

 

Valid XHTML 1.0!