موضوعات

  • شناسایی تخلیه جزیی و روشهای اندازه گیری
  • الگوریتم های مکان یابی تخلیه جزیی
  • روش های جدید در محاسبه تخلیه جزیی و مدلسازی تجربی
  • فناوریهای جدید اندازه گیری تخلیه جزیی و عیب یابی کابلهای فشار قوی
  • چالش های استفاده از سنسورها برای اندازه گیری های تخلیه جزیی
  • داده کاوی اندازه گیری آنلاین تخلیه جزیی
  • افق های کاربرد اندازه گیری آنلاین تخلیه جزیی
  • پایش وضعیت و ارزیابی عمر سیستم عایقی تجهیزات الکتریکی با استفاده از تخلیه جزئی
 

Valid XHTML 1.0!