کمیته اجرایی

 • مهتدس رجبی، شرکت توانیر.
 • مهتدس محسنی کبیر، شرکت توانیر.
 • مهتدس مربوط، شرکت توانیر.
 • دکتر وکیلیان، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دکتر شهرتاش، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • دکتر حق جو، دانشگاه صنعت آب و برق.
 • مهتدس پروین، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس جهانگیر، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس عاملی، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس صالحی زاده، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس محیطی، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس فیروزی، دانشگاه صنعتی شریف.
 • مهتدس رحیمی، دانشگاه صنعتی شریف.
 

Valid XHTML 1.0!