کمیته دائمی

 • مهندس حائری، مدیر عامل، شرکت توانیر
 • مهتدس هاشمی، مدیر عامل، شرکت توزیع تهران بزرگ
 • مهتدس محسنی کبیر، شرکت توانیر
 • دکتر محسنی، دانشگاه تهران
 • دکتر فتوحی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر شهرتاش، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر وکیلیان، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر اکبری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر نقاشان، دانشگاه صنعت آب و برق
 • دکتر رفیعی، دانشگاه صنعت آب و برق
 • دکتر غلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر شایگانی، دانشگاه تهران
 • دکتر وحیدی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • دکتر حق جو، دانشگاه صنعت آب و برق
 • مهتدس مربوط، شرکت توانیر
 

Valid XHTML 1.0!