آمار و احتمال مهندسي 

   Probability and Statistics

صفحه اصلی

اخبار

 

مطالب درس

 

نمونه سوالات

 

نمرات

 

استاد

 

تمرینها

 

لینکها

مراجع درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس آمار و احتمال مهندسي(25114) ازدروس ﭘايه براي مهندسين برق درتمامي گرايشها به خصوص گرايش مخابرات ميباشد که توسط دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف ارائه شده است.

ترم پاییز87 - 1386:

1.      فصل اول

2.      فصل دوم

3.      فصل سوم

4.      فصل چهارم - قمست اول

5.      فصل چهارم - قمست دوم

6.      فصل پنجم

7.      فصل ششم

8.      فصل هفتم

9.      فصل هشتم

10.  فصل نهم

 

.

متن بخشنامه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري براي درس آمار و احتمال مهندسي

 

 

 

    ساير مراجع

کتاب درسي:

 

  A .Papoulis, Probability & Statistics, Prentice Hall,1990

 

  TA : Farzan Haddadi, email: farzanhaddadi_at_ee.sharif.edu