آمار و احتمال مهندسي       

  Probability and Statistics

  مطالب درس :

صفحه اصلی

 

 

 

مطالب درس

 

 

نمونه سوال

 

 

نمرات

 

 

استاد

 

 

اخبار

 

 

لینکها

 

مراجع درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس ها:

ترم پاییز 86 -1385:

1.      فصل اول

2.      فصل دوم

3.      فصل سوم

4.      فصل چهارم - قمست اول

5.      فصل چهارم - قمست دوم

6.      فصل پنجم

7.      فصل ششم

8.      فصل هفتم

9.      فصل هشتم

10.  فصل نهم

 

جزوه آموزشی SPSS