آمار و احتمال مهندسي     

Probability and Statistics

  نمونه سوالات امتحاني :

صفحه اصلی
 
مطالب درس  
نمونه سوال  
نمرات  
استاد  
اخبار  
لینکها
مراجع درسی
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   

 

سوالات :

 امتحان ميان ترم  اول

 امتحان ميان ترم  دوم

 امتحان پايان ترم

 

جواب سوالات:

 امتحان ميان ترم  اول

 امتحان ميان ترم  دوم

 امتحان پايان ترم