بسمه تعالي

 

 

ريز درس پيشنهادي جديد

کميته برنامه ريزي آموزشي

 

 

نام درس : تکنيک پالس

کد درس :211 -25

تعداد واحد : 3

درس پيشنياز :

هدف از درس : آشنايي مهندسين برق به خصوص گرايشهاي ديجيتال، الکترونيک و مخابرات با مدارهاي مختلط و ديجيتال

 

 

سرفصل مطالب

1- مدارهاي صافي (فيلتر) ساده RC وRL   

الف)- مدارهاي بالا گذر RC وRL     

ب)- مدارهاي پايين گذرد RC وRL   ....

پ)- پاسخ مدارهاي RLC به ورودي‌هاي ديجیتال(موج پله‌اي ، مورب، نمائي....)

ت)- تضعيف کننده‌ها

2- حالات گذرا در قطع و وصل ديود و ترانزيستور

الف)- پاسخ ديود به ورودي ديجيتال در جهت مثبت و منفي

ب)- پاسخ ترانزيستور به ورودي ديجيتال در جهت مثبت و منفي

ج)- پاسخ MOS. به ورودي ديجيتال

3- مولتي ويبراتور دو حالته و اشميت تريگر

الف)- مولتي ويبراتور دو حالته، بررسي پايداري و سرعت تغيير حالت

ب)- مدارهاي جانبي جهت تريگر کردن مولتي ويبراتور

4- مولتي ويبراتور يک حالته و نوساني

الف)- مولتي ويبراتور يک حالته

ب)- مدارهاي مولتي ويبراتورهاي نوساني

5- تحقق مولتي ويبراتورها به کمک تقويت کننده عملياتي و تايمر 555

الف)- تحقق مولتي ويبراتورها با استفاده از تقويت کننده عملياتي

ب)- تحقق مولتي ويبراتورها با استفاده از مدار مجتمع 555

6- ساخت مدارهاي مولتي ويبراتور و اشميت تريگر با استفاده از CMOS

الف)- فلسفه عملکرد معکوس کننده و گيتهاي ساده در CMOS

ب)- نياز به حفاظت ورودي مدار CMOS

پ)- مدارهاي اشميت تريگر و مولتي ويبراتورها با استفاده از معکوس کننده هاي CMOS

7- مدارهاي مجتمع

الف)- تکنولوژي ساخت مدارهاي مجتمع با تکيه بر مدارهاي مجتمع ديجيتال

ب)- گيت NOR در خانواده منطقي RTL ، مشخصه ورودي – خروجي ، سرعت، توان مصرفي، برون دهي ، مصونيت در مقابل همهمه، حاصلضرب توان X در تاخير

پ)- گيت NAND در خانواده منطقي DTL

ت)- گيت NAND در خانواده منطقي TTL

ث)- راههاي پیشنهادی جهت بهتر کردن خانواده TTL از نظر سرعت، مصرف توان، مشخصه ورودي و خروجي...

ج)- گيتهاي ORو NOR در خانواده منطقي ECL

8- مدارهاي قفل شونده با فاز (PLL )

الف)- فلسفه و اصول کار PLL

ب)- VCO و هدف از آن

پ)- تجزيه و تحليل خطي PLL مدارهای مولد مولد پالس ساعت (Clock Generators )

ت)- PLL به صورت مدار مجتمع (4046)

9- مبدلهاي آنالوگ و ديجيتال

الف)- توپولژي مبدلهاي ديجيتال به آنالوگCurrent & Voltage Mode R-2R

ب)- مدارهاي نمونه بردار (Sample & Hold)

پ)- مبدلهاي ديجيتال به آنالوگ، منابع خطا و معيارهاي خطا و ارزشيابي اين مدارها

ت)- مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال

10- مطالب متفرقه مربوط

الف)- سوئيچ MOSFET

 

مراجع درس :

1-    تکنيک پالس و مدارهاي ديجيتال، تاليف دکتر محمود تابنده، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف (1385)

2-CMOS Mixed Signal Circuit Design, by : R. Jacob Baker.(2002)- Wiley –IEEE Press