Superconductor Electronics Research Laboratory (SERL)
Home > Research

طراحی و ساخت ادوات و سنسورهای بر پایه گرافنساختارهاي پايه کربن مانند نانوتيوب هاي کربني و صفحات گرافني داراي ويژگي هاي منحصر به فردي هستند که گسترش استفاده ي روزافزون آنها در صنايع مختلف را ناشي شده است. خواص و ویژگیهای خاص گرافن که نشات گرفته از ساختار و فیزیک خاص آن است، موجب شده تا در زمینههای مختلف از جمله ادوات الکترونیکی، الکترونیک انعطافپذیر، اسپینترونیک، فوتونیک، الکترونیک نوری، سنسورها و ذخیرهسازی و تبدیل انرژی کاربردهای متنوعی داشته باشد. همچنین خواص ویژهی گرافن مانند موبیلیتی الکتریکی بالا، مقاومت مکانیکی بالا، انعطافپذیری، زیستسازگارپذیری با برخی سلولها و سیستمهای بیولوژیکی و بسیاری ویژگیهای دیگر میتوانند گرافن را به عنوان یک گزینهی بسیار مناسب در کاربردهای پزشکی از جمله سنسورهای زیستی، دارورسانی، تصویربرداری و مهندسی بافت معرفی نمایند.
طراحی و ساخت میکروهیتر های گرافنی بر بستر کرایوتاپ
در این پروژه به منظور تسریع در فرآیند گرم شدن رویان های منجمد شده،یک هیتر گرافنی بر روی کرایوتاپ های تجاری موجود تعبیه میگردد.


Home |People | Publications | Research |Facilities |Gallery |Links |Seminars |Contact Us |About Us | © 2004, SERL, Last Updated: Saturday, 2019/2/2
Google
WWW SERL