Superconductor Electronics Research Laboratory (SERL)
Home > Research

میکروفلوئیدیک و طیف‌سنجی مادون قرمزاندازه‌گیری خواص الکتریکی ذرات زیستی با استفاده از تراشه‌های میکروفلوئیدیکی:
o هدف پروژه اندازه‌گیری برخی از خواص الکتریکی ذرات زیستی مثل اسپرم، تخمک، اندامک های درون سلول و ... است. برای این کار از روش طیف‌سنجی امپدانس در فرکانس‌های مختلف استفاده شده است. کاربرد این پروژه در بررسی خواص زیستی این ذرات و مشخصه‌یابی است. در ادامه می‌توان از ویژگی‌های استخراج شده از هر ذره برای جداسازی و مرتب کردن ذرات استفاده کرد. الکترودهایی استفاده شده برای تراشه از طریق لایه نشانی فلز بر روی شیشه اجرا شده اند. بدنه اصلی کانال‌ها از PDMS ساخته شده است و می تواند ابعادی در محدوده چند میکرون تا چند صد میکرون داشته باشد.

استفاده از تراشه میکروفلوئیدیک در فرایند cryopreservation:
o هدف این پروژه ساخت چیپ پسیو میکروفلوئیدیک به منظور سهولت فرایند سرماداری (cryopreservation) است. در این فرایند جنین‌ها در معرض نیتروژن مایع (77 درجه کلوین) قرار گرفته و سپس طی مراحلی به دمای عادی اتاق بازگردانده می‌شوند. این فرایند به طور ذاتی شوک‌ حرارتی و اسمزی به جنین‌ها وارد می‌کند که میتواند باعث مرگ آن و یا جهش‌های ژنتیکی شود. چیپ میکروفلوئیدیکی که برای این پروژه طراحی و ساخته شد، توانست به مقدار خیلی خوبی جلو مشکلات ذکر شده را بگیرد و نرخ زنده مانی جنین‌ها را به 100% و جهش های ژنتیکی ناشی از شک اسمزی را به حداقل برساند.

طیف‌سنجی مادون قرمز
مشخصه‌یابی بافت انسان و اندازه‎‌گیری غلظت مواد در خون:
ا در این پروژه با طیف‌سنجی و بررسی طیف جذبی و عبوری بافت و خون، ویژگی‌های نوری آن‌ها بررسی می‌شود. با بررسی این ویژگی‌ها می توان پی به مواد تشکیل‌دهنده‌ی بافت و خون برد. این اندازه‌گیری‌ها کاربردهای زیادی از جمله در گلوکومتری و اندازه‌گیری قند خون، اندازه‌گیری چربی خون، بررسی سطح اکسیژن در خون و ... دارد. اجرای این پروژه با کمک دستگاه FTIR و الگوریتم‌های پردازشی انجام می شود.


Home |People | Publications | Research |Facilities |Gallery |Links |Seminars |Contact Us |About Us | © 2004, SERL, Last Updated: Saturday, 2019/2/2
Google
WWW SERL