آغاز سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده مهندسی برق

آغاز سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده مهندسی برق

شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۲-۱۳ سالن کهربا  شرکت کاوشکام

 

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق