آگهی ارایه درس “مقاله نویسی انگلیسی”

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که این درس TechnicalWritingدر زمره دروس اختیاری و یا جایگزین زبان انگلیسی (یا زبان برق) قابل تطبیق نمی باشد، و درس اضافه بر ۱۴۰ واحد محاسبه می شود. ۹۶/۱۰/۲۴