لیست آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده مهندسی برق به شرح زیر است.

آزمايشگاهسرپرستمحل آزمایشگاهشماره تماس
آزمون استاندارد دكتر وكيليانضلع غربي دانشكده- محوطه4310
ادوات و مدارهای ابررسانادكتر فردمنشطبقه 1- ساختمان غربی010 5990- 5989
پردازش سيگنال و مالتي مديادكتر مروستی
دکتر امینی
طبقه دوم ساختمان غربی3024338
پردازش سيگنالهای حياتی و تصاوير پزشكیدكتر شمس الهی
دكتر وثوقی وحدت
دكتر فاطمی زاده
طبقه سوم ساختمان غربی4064314
تحقيقاتی فشار قویدكتر وكيليانضلع غربي دانشكده-محوطه4376
تست مدارهای مجتمعدکتر مدیطبقه دوم ساختمان غربی 3074367
رادار و جنگالدكتر نايبی
دكتر باستانی
دكتر مشهدی
طبقه اول ساختمان جنوبی 2034911
طراحی مدار مجتمع پیشرفتهدكتر فتوت
دكتر حاج صادقی
دكتر شعبانی
دكتر صدوقي
دكتر شريف خاني
طبقه اول - ساختمان جنوبی 210-209-206-205 4946-4950
نانو الكترونيكدكتر رشيديانطبقه 1- ساختمان شرقی 095916
نيمه هادی و ميكروتكنولوژیدكتر رشيديانضلع شرقي دانشكده-پشت ساختمان معاونت پژوهشی4353 - 4309
ادوات نوری و مغناطيسیدكتر اكبری
دكتر رجائی
طبقه اول ساختمان جنوبی 2014916
الكترو مغناطيس عددیدكتر فرزانه-
دكتر شيشه گر
دکتر اکبری
طبقه دوم ساختمان غربی3044329
الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرتدکتر تهامیطبقه همکف ساختمان شرقی0175997
پردازش سيگنال دكتر بابائی زادهطبقه همکف ساختمان جنوبی1044913
پردازش سيگنالهاي نوری پيشرفته دكتر صالحیطبقه 2- ساختمان شرقی 0034396
تئوری اطلاعات و مخابرات امندكتر عارف
دکتر آشتیانی
دکتر بهروزی
دکتر خلج
طبقه دوم ساختمان شرقی 2085900
تحقيقاتي قدرتدكتر رنجبرطبقه دوم ساختمان شرقی 2055987
تصويربرداری سه بعدیدكتر کاوه وشطبقه همكف ساختمان غربی 0084335
رباتيك و بينايی ماشيندكتر جاهدطبقه سوم ساختمان غربی 3025972
سيستمهای ديجيتال هوشمنددكتر محمدزاده - دکتر هاشمی - دکتر صالح طبقه دوم ساختمان غربی 3034368
سيستمهای هوشمنددكتر ساداتیطبقه اول ساختمان غربی 2224365
شبيه سازی ادوات نيمه هادیدكتر فائز
دكتر سروری
طبقه اول ساختمان جنوبی2024919
شبكه هاي نوری و مخابرات داده هادكتر صالحي
دكتر پاكروان
طبقه دوم ساختمان شرقی 2085905
شبکه های مخابراتی بی سیمدکتر گلستانیهمکف ساختمان جنوبی 1054917
شبیه سازی سیستمهای قدرتدکتر احسان
دکتر حسینی
طبقه دوم ساختمان غربی 3184316
شبکه های هوشمنددکتر فتوحی
دکتر صفدریان
طبقه هفتم ساختمان شرقی5991
طراحي مدارات مجتمع نوري (IPL)دكتر مهرانی
دكتر رشيديان
همكف ساختمان غربی4349
طراحي مدارهاي مجتمعدكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی3054303
طراحي سيستمهای مجتمعدكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی3064370
عايقهادكتر وكيليانطبقه دوم ساختمان شرقی2045986
قابليت اطمينان و توليدات پراكندهدكتر فتوحی
دكتر عباسپور
طبقه دوم ساختمان شرقی 2035985
كنترل و ديناميك سيستمهای قدرتدكتر احسان
دكتر پرنيانی
طبقه سوم ساختمان شرقی3045973
كيفيت برقدكتر مختاریطبقه سوم ساختمان شرقی 3055974
كنترل پیشرفته و بهینه سازیدكتر حائریطبقه سوم ساختمان شرقی3035971
كنترل بهينه و غير خطیدكتر موبد
دكتر نامور
طبقه همكف ساختمان جنوبی 1024952
كنترل چند متغيره و صنعتیدكتر نوبختی
دكتر تواضعی
طبقه همكف ساختمان جنوبی 1014918
مخابرات سيار (تست و توسعه)دكتر نصيری
دكتر آشتيانی
طبقه دوم ساختمان شرقی 2085994
مایکروویودکتر فرزانه
دکتر بنائی
طبقه سوم ساختمان غربی 4164313
مخلوقات مصنوعیدكتر باقریطبقه دوم ساختمان شرقی2025984
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 1دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
ضلع غربي دانشكده-محوطه4374
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 2
دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
طبقه همکف ساختمان جنوبی 1074942
مخابرات بي سيمدكتر نصيریطبقه دوم ساختمان شرقی 2085999
الکترونیک قدرت فشار قویدکتر کابلی محوطه - پشت ساختمان دانشکده عمران4696
آزمایشگاههای رابط های انسان و ماشیندکتر سپیده حاجی پور
دکتر هدی محمدزاده
ساختمان جنوبی مهندسی برق- طبقه همکف4947
یادگیری و سیستمهای هوشمنددکتر متین هاشمیساختمان قدیم- طبقه دوم(عرشه)- اتاق 3034368
سیستمهای رادیویی پیشرفتهدکتر فخارزاده
دکتر شعبانی
ساختمان قدیم طبقه منفی1- اتاق 102-34325
شبکه های مخابراتی نرم افزار محوردکتر حسین خلجطبقه چهارم
مدار چاپیدکتر صفریانساختمان جدید طبقه منفی 2
تراهرتزواپتیکدکتر کاوه وش - دکتر احمدی بروجنیساختمان قدیم طبقه همکف4335