اساتید مرحوم دانشکده
ردیف استاد
1 دکتر حسینعلی انواری
2 دکتر همایون سراجی
3 دکتر عباس چمران
4 دکتر کسری برکشلی
5 مهندس القابی
6 مهندس وکیل
7 شهید دکتر حسن عباسپور
8 دکتر احمد حاجی فیروزآبادی
9 دکتر آلن باغداساریان
10 دکتر سینا خراسانی
11 دکتر علی محمد رنجبر

اساتید سابق دانشکده
ردیف استاد
1 دکتر ناصر جلیلی
2 دکتر جواد مهدوی
3 دکتر حمید فهیمی
4 دکتر سیامک صمصام
5 دکتر عباسعلی شجاع
6 دکتر عباس جباری
7 دکتر عبدالحسین رحیمی
8 دکتر مهدی عراقی
9 دکتر علی بهدشتی
10 دکتر کاووس قصبه ای
11 دکتر محمدتقی فاتحی
12 دکتر محمدعلی معصوم نیا
13 دکتر محمود تارخ
14 دکتر جواد ساعی
15 دکتر هیبت الله خاکزار
16 دکتر رضا ورژ انجر قلی
17 دکتر هاشمیان
18 مهندس رامین اشرف
19 آقای مهندس تحویلداری
20 آقای دکتر سعید مشهدی
21 دکتر هوشنگ کریمی
22 دکتر مسعود کریمی
23 دکتر محمود پور کرمانی
24 دکتر عباس جباری
25 دکتر مهدی عراقی
26 دکتر سیامک صمصام
27 دکتر علاء بهبهانی
28 دکتر مصطفی الهی
29 دکتر مهدی نوری
30 دکتر زین العابدین نوابی
31 دکتر مرتضی فتحی پور
32 مهندس ظهیر امامی
33 مهندس سید حمید ناظمی
34 مهندس بهرام زند
35 مهندس یشرون
36 خانم مهندس کیهان شمسا
37 دکتر ادموند زاهدی
38 دکتر محمد موبد
39 دکتر وهرز جم نژاد
40 دکتر محمود نحوی
41 دکتر محمدرضا جاودان