اساتید بازنشسته دانشکده مهندسی برق
ردیف تصویر استاد گرایش
1 etemadi دکتر محمد اعتمادی الکترونیک
2 nahvi دکتر محمود نحوی سیستم
4 shahrokh-photo3 دکتر شاهرخ شیبانی مخابرات
5 alavi دکتر سید محمد حسین علوی الکترونیک
6 Tabiani-photo-1 دکتر محمود تبیانی مخابرات
8 blank-avatar دکترمسعود جهانبگلو الکترونیک
9 Homayoun_Hashemi دکترهمایون هاشمی مخابرات
11 sanaei دکتر اسماعیل ثنایی الکترونیک دیجیتال
12 دکتر محمود تابنده الکترونیک دیجیتال