اساتید بازنشسته دانشکده مهندسی برق
ردیف تصویر استاد گرایش ایمیل و شماره تماس
1 etemadi دکتر محمد اعتمادی الکترونیک
2 nahvi دکتر محمود نحوی سیستم
3 shahrokh-photo3 دکتر شاهرخ شیبانی مخابرات
4 alavi دکتر سید محمد حسین علوی الکترونیک
5 Tabiani-photo-1 دکتر محمود تبیانی مخابرات
6 blank-avatar دکترمسعود جهانبگلو الکترونیک
7 Homayoun_Hashemi دکترهمایون هاشمی مخابرات
8 sanaei دکتر اسماعیل ثنایی الکترونیک دیجیتال
9 دکتر محمود تابنده الکترونیک دیجیتال tabandeh@sharif.ir
طبقه اول -207 بال غربی
982166164330
10 دکتر سیروس صدوقی الکترونیک دیجیتال sadughi@sharif.edu
طبقه پنجم - 516 بال شرقی
982166165906
11 دکتر علی محمد رنجبر قدرت amranjbar@sharif.edu
طبقه دوم -312 بال غربی
982166164339
12 دکتر مهدی احسان قدرت ehsan@sharif.edu
982166164324
طبقه سوم - 412 بال غربی
13 دکتر مهرداد شریف بختیار الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک msharif@sharif.edu
طبقه دوم -311 بال غربی

982166164342
http://ee.sharif.edu/~msharif

14 دکتر فرخ مروستی پردازش سيگنال و تصوير و سيستمهاي چند رسانه اي marvasti@sharif.edu
طبقه اول -212 بال غربی
982166164354
http://sharif.edu/~marvasti
15 دکتر رحیم فائز فیزیک ادوات نانو و کوانتمی faez@sharif.edu
طبقه همکف- 103 بال غربی
982166164350
http://ee.sharif.edu/~faez/