افطاری دانشکده

افطاری دانشکده

افطاری دانشکده توسط رسانا(سال ۹۸) برگزار شد. در ادامه تصاویر مراسم قابل مشاهده است:

مراسم افطاری دانشکده (سال ۹۶) :