السّلام علیک و علی الارواح التی حلّت بفنائک

السّلام علیک و علی الارواح التی حلّت بفنائک

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است ~ دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است تن بی سر عجیب نیست رود در بر خاک ~ سر سردار ره عشق به پیکر عجب است