انتخاب دکتر رشیدیان به عنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

انتخاب دکتر رشیدیان به عنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

انتخاب بجا و شایسته جناب آقای دکتر رشیدیان، استاد محترم گروه الکترونیک، را به عنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف تبریک عرض می کنیم و استمرار موفقیت ایشان را از خدای منان آرزومندیم.
هم چنین انتخاب بجا و شایسته جناب آقای دکتر سروری، دانشیار محترم گروه الکترونیک، را به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده برق تبریک گفته، از پروردگار توانا، توفیق افزون ایشان را آرزومندیم.