انتشار کتاب

انتشار کتاب

انتشار کتاب جدید همکار گرامی سرکار خانم دکتر کاوه وش در حوزه اپتیک فوریه را به ایشان و تمامی همکاران دانشکده صمیمانه تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مستعان آرزومندیم.