نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری،فن بازار و تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار و هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸
نمایشگاه بین المللی تهران