تجهیز سیستم روشنایی سالن مطالعه دکتر چمران در طبقه سوم ساختمان قدیم

تجهیز سیستم روشنایی سالن مطالعه دکتر چمران در طبقه سوم ساختمان قدیم

همزمان با ایام امتحانات، سیستم روشنایی سالن مطالعه دکتر چمران در طبقه سوم ساختمان قدیم تجهیز شده تا دانشجویان عزیز محیط بهتری برای انجام فعالیت های درسی داشته باشند.