خبرنامه فروردین و اردیبهشت ماه

خبرنامه فروردین و اردیبهشت ماه

شماره فروردین و اردیبهشت ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

خبرنامه فروردین و اردیبهشت ماه