دومین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

دومین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شنبه ۲۱ اردیبهشت، ارائه ساعت ۱۲ الی ۱۳ و نمایشگاه ساعت ۱۱ الی ۱۴

سالن کهربا

شرکت کارت اعتبار فارس و سبا اتصالات

کمیته ارتباط با صنعت