ساخت دستگاه ارزیابی بویایی بر پایه سیگنالهای مغزی

ساخت دستگاه ارزیابی بویایی بر پایه سیگنالهای مغزی

اختلال بویایی به عنوان یک نشانه در برخی بیماری‌های مغز و اعصاب شناخته می‌شود، حال محققان کشور برای ارزیابی این حس دستگاهی ساخته‌اند، اساس کار آن بر پایه پردازش سیگنال‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و داده‌های مغزی ناشی از تحریک بویایی در افراد است.

در ساخت این دستگاه شاهد همگرایی بین متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و علوم شناختی هستیم.

ایـن دسـتگاه بـه صـورت خـودکار رشـته تحریک هـای بویایـی را از طریـق ماسـک اعمـال می کند و سـپس سـیگنال الکتروانسـفالوگرام از فرد تهیه می شود،  پس از آن بـا پردازش سـیگنال های مغـزی و مقایسـه سـیگنال ها بـا الگوهـای سـالم در دستور کار قرار می‌گیرد و در نهایت عملکـرد مغـز در واکنـش بـه تحریک ها و در پـی آن عملکرد سیسـتم بویایی مشـخص می‌شـود.

محققان در گروه فناوری های همگرا دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با حمایت مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این دستگاه را ساختند تا کمکی برای تشخیص بیماری‌هایی مانند آلزایمر و پارکینسون باشد،  چرا که بـا ارزیابـی حس بویایـی افراد، می تـوان ایـن بیماری هـا را در مراحل اولیه تشـخیص داد.

به گزارش روز دوشنبه معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری،  این دستگاه کاربرد قضایی نیز دارد،  تشـخیص تمـارض بـه از دسـت دادن بویایـی یکـی از چالش هـای مهـم در دعـاوی حقوقـی اسـت،  به کمک این دستگاه بویایی سـنج و با اسـتناد به پاسـخ ثبت شـده مغز می توان اختلال بویایی را از تمارض تشـخیص داد.

همچنین از دیگر کاربردهای آن می توان به کارایی در پژوهش های علوم اعصاب اشاره کرد،  محققـان علـوم اعصـاب می تواننـد بـه پژوهش هـای مرتبـط بـا عملکـرد مغـز در پاسـخ بـه تحریک هـای بویایـی بپردازنـد و مدل هـای موجـود بـرای توصیـف رفتـار مغـز را ارتقـا دهنـد.