سخنرانی علمی-دکتر ایمان میرزائی

سخنرانی علمی-دکتر ایمان میرزائی

موضوع : طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری تراهرتز و مادون قرمز
سخنران : دکتر ایمان میرزائی (محقق پسادکتری)
زمان : شنبه ۲۳ / ۹ / ۹۸ ساعت – ۱۴ لغایت ۱۵
سالن کهربا دانشکده مهندسی برق