سخنرانی علمی-دکتر مهدی شهرداد

سخنرانی علمی-دکتر مهدی شهرداد

موضوع : کندوی هوشمند
سخنران : دکتر مهدی شهرداد
هیئت علمی جهاد دانشگاهی
زمان: دوشنبه ۲۵ / ۹ / ۹۸ ساعت: – ۱۶:۳۰ تا ۱۸
مکان: کلاس برق ۴ دانشکده مهندسی برق