سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

با موضوع : کندوی هوشمند
سخنران : دکتر مهدی شهرداد- هیئت علمی جهاد دانشگاهی
زمان: دوشنبه ۲ / ۱۰ / ۹۸ ساعت: – ۱۶:۳۰ تا ۱۸
مکان: کلاس برق ۴ دانشکده مهندسی برق