سخنرانی جناب آقای دکتر پاکروان با موضوع “دستاوردهای نوین دانش و فناوری مخابرات نوری در جهان و ایران

سخنرانی جناب آقای دکتر پاکروان با موضوع “دستاوردهای نوین دانش و فناوری مخابرات نوری در جهان و ایران

به پیوست اطلاعیه سخنرانی جناب آقای دکتر پاکروان بعنوان برنامه پژوهشی این هفته دانشکده تقدیم میگردد.

این سخنرانی با موضوع “دستاوردهای نوین دانش و فناوری مخابرات نوری در جهان و ایران ” و در تاریخ سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ و از ساعت ۴:۳۰ در سالن کهربا دانشکده مهندسی برق برگزار میگردد.

اطلاعیه سخنرانی