سخنرانی علمی با موضوع ناحیه بندی کارکردی مغز انسان به صورت فردمحور و حالت محور

سخنرانی علمی با موضوع ناحیه بندی کارکردی مغز انسان به صورت فردمحور و حالت محور

تاریخ و ساعت : شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵

مکان: سالن کهربا

سخنران : مهرآوه صالحی -دانشجوی دکترا مهندسی برق و نروسایسن دانشگاه ییل امریکا