سخنرانی علمی- دکتر رضایی زاده

سخنرانی علمی- دکتر رضایی زاده

موضوع : سامانه های موقعیت یابی
سخنران : دکتر امین رضایی زاده
زمان: شنبه ۲۳ / ۹ / ۹۸ ساعت: – ۱۶:۳۰ تا ۱۸
مکان: سالن کهربا دانشکده مهندسی برق