سخنرانی”Global Warming, New Frontier of Research, Deep Learning, Predictive Control, and Solar Microgrid”

سخنرانی”Global Warming, New Frontier of Research, Deep Learning, Predictive Control, and Solar Microgrid”

این سخنرانی روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳/۳۰ لغایت ۱۵ در سالن کهربا توسط آقای دکتر کیهانی ، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو برگزار می گردد.


پوستر سخنرانی