سخنرانی”Global Warming, New Frontier of Research, Deep Learning, Predictive Control, and Solar Microgrid”

این سخنرانی روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳/۳۰ لغایت ۱۵ در سالن کهربا توسط آقای دکتر کیهانی ، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو برگزار می گردد.


پوستر سخنرانی